ROB.net verzija v3.0.10. 06.08.2019. - download

Ako vaše računalo na kojem se nalazi program ROB.net nema pristup internetu, ROB.net možete nadograditi manualno. Preuzmite datoteku nadogradnje pomoću gornjeg linka i skinutu datoteku prebacite na računalo na kojem se nalazi ROB.net. Pokrenite ROB.net i u izborniku Pomoć odaberite Nadogradnja programa lokalno...

Povijest nadogradnji i izmjena:

v3.0.10. rel.06.08.2019.

 • Omogućeno je ponovno slanje e-računa kada je status e-računa Neuspjelo. Koristiti kada je e-račun odbijen prilikom validacije i nije poslan kupcu (provjeriti na web portalu Moj-eRačun), a u međuvremenu je ispravljen.

v3.0.9. rel.29.07.2019.

 • E-račun sa prijenosom porezne obveze je usklađen sa izmjenama u strukturi XML e-računa sa kategorijom PPO (Moj-eRačun).

v3.0.8. rel.17.05.2019.

 • Tražilica podataka u tablicama (Ctrl+T) - svi moduli, je vraćena na staro, na implementaciju kakva je bila do verzije programa v3.0.5.

v3.0.7. rel.16.05.2019.

 • Unaprijeđena nova tražilica, na način da nakon što filtrira sve zapise koji u sebi sadrže traženi pojam, označi prvi zapis čije polje (po kojem je tablica sortirana) počinje sa traženim pojmom.

v3.0.6. rel.15.05.2019.

 • Nova tražilica podataka u tablicama (Ctrl+T) - svi moduli.

v3.0.5. rel.29.04.2019.

 • U prozoru za definiranje parametara za ispis veleprodajnih računa (fakture) - po broju, dodana je nova postavka: Preskoči (ne ispisuj) račune koji su poslani u obliku e-računa. Početna vrijednost ove postavke je uvijek 'Isključeno'. Ako se ova postavka uključi, ispis pojedinačnih računa (na ekranu ili pisaču) neće obuhvatiti e-račune.
 • Dodana je podrška za model poziva na broj plaćanja HR64. Vrsta poziva na broj plaćanja, koji će se ispisivati na veleprodajnim računima, se određuje u postavkama programa / Fakture / Poziv na broj plaćanja. Za vrstu poziva na broj po modelu HR64, na istom mjestu je potrebno definirati i dva početna (fiksna) podatka P1 i P2.
 • Dodana je nova vrsta usluge: U tuđe ime i za tuđi račun. Kada se na računu nađe usluga ove vrste, na dnu računa će biti ispisan tekst 'Prodaja u tuđe ime i za tuđi račun'.

v3.0.4. rel.10.04.2019.

 • U podacima kupaca (list Status) je dodano novo polje: Šalji e-račune. Za vrijednost DA, program će za ovog kupca prikazivati ovu informaciju u pregledu faktura, kao pomoć prilikom odabira računa koji se šalju u obliku e-računa.

v3.0.3. rel.26.03.2019.

 • Izmijenjen je izgled izvještaja obrade inventure na skladištu.
 • Prilikom unosa maloprodajne kalkulacije, dodana je mogućnost definiranja vrste ulaznog računa: Tuzemni prijenos porezne obveze.

v3.0.2. rel.11.01.2019.

 • Dodana je mogućnost unosa iznosa na koji se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže, u stavkama faktura.

v3.0.1. rel.31.12.2018.

 • Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine, ispis ponuda od sada sadržava i tekst "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".
 • U pregledu trenutnog stanja na skladištu (modul skladište, Trenutno stanje na skladištu), dodana je mogućnost uključenja nerealiziranih ponuda u veleprodaji, u raspoloživu količinu na skladištu, na način da količina u nerealiziranim ponudama smanjuje raspoloživu količinu artikala.
 • Dodana je nova evidencija u modulu skladišta: Evidencija ulaza/izlaza serijskih brojeva. Vođenje evidencije serijskih brojeva se uključuje u matičnim podacima artikala. Kada je vođenje evidencije serijskih brojeva artikla uključeno, prilikom svakog ulaza ili izlaza takvog artikla, traži se od korisnika da unese ili odabere serijski broj koji ulazi ili izlazi sa skladišta. Prodaja artikala za koje se vodi evidencija serijskih brojeva, je u ovoj verziji dozvoljena samo preko modula faktura.
 • U prozoru za pregled artikala (modul Matični), dodan je novi stupac za prikaz statusa vođenja evidencije serijskih brojeva artikala, uključeno/isključeno. Ovaj stupac se standardno ne prikazuje, a njegov prikaz se uključuje preko dijaloga za odabir vidljivih stupaca tablice pregleda.
 • U prozoru E-pošta, za slanje e-mail poruka kupcima, dodana je nova mogućnost za slanje bulk (masovne) e-mail poruke. U tom slučaju se šalje samo jedna e-mail poruka, u kojoj je pošiljatelj ujedno i primatelj, a svi kupci-primatelji su navedeni u Bcc polju e-mail poruke.

v3.0.0. rel.30.11.2018.

 • Podrška za slanje e-računa iz faktura (računi) preko servisa Moj-eRačun. Za korištenje ove mogućnosti potrebno se registrirati na stranici https://www.moj-eracun.hr/home/registracija. Obavezno odaberite FIN.net kao računovodstveni software, pod tom su oznakom zavedeni svi Disk d.o.o. programi sa podrškom za izdavanje e-računa. Dobiveni podaci o registraciji (korisničko ime, lozinka) se unose u program u prozoru sa podacima tekuće firme (ROB.net/Podaci tekuće firme...). Slanje računa u obliku e-računa se vrši preko nove tipke (e-račun...), u prozoru za pregled/unos/ispravak faktura.
 • U prozoru za pregled faktura (modul fakture), dodana su tri nova stupca: eR (status e-računa), e-poslan (datum slanja e-računa) i e-preuzet (datum kada je e-račun preuzet). Stupci e-poslan i e-preuzet su standardno sakriveni i potrebno ih je uključiti u pregled preko odabira vidljivih stupaca.
 • U prozoru za unos podataka zaglavlja faktura, dodan je novi podatak: Broj narudžbe. Ako je ispunjen, ovaj podatak se ispisuje na fakturama a ulazi i kao podatak za e-račun.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis kartice kupca iz FIN.net evidencija, dodana je mogućnost definiranja konta knjiženja za koji se želi izlistaj kartice kupca. Ako se konto ne definira, kartica kupca sadrži knjiženja po svim kontima.

v2.0.52. rel.24.09.2018.

 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je nova postavka: Obavezan unos adrese i mjesta sjedišta kupca/dobavljača. Početna vrijednost ove postavke je Isključeno.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu faktura: Kartica kupca iz FIN.net evidencija. Ovaj izvještaj je vidljiv ako je uključena postavka Fakture/Napredne postavke/Uključi provjeru trenutnog salda kupca u FIN.net-u. Preduvjet je da uz radnu mapu programa ROB.net, na istoj lokaciji postoji i radna mapa programa FIN.net.

v2.0.51. rel.30.07.2018.

 • U podacima usluga (matični podaci), dodana je nova vrsta usluga Predujam. U evidenciji usluga može postojati samo jedna usluga vrste Predujam u jednoj poreznoj grupi. Ova se usluga može koristiti u fakturama (veleprodajni računi) za evidentiranje primljenih predujmova i kasnije za umanjenje računa za prije primljeni predujam. Računi koji sadrže stavku storno predujma će imati drugačiji izgled od standardnih računa, sadržavati će dodatne elemente.
 • Polje Barkod u podacima artikala je produženo na 20 znakova, sa dosadašnjih 16.
 • Prostor u kojem se ispisuje tekst na podnožju faktura, od sada podržava ispis teksta dužine do 5 redova (4 do sada), u kojem slučaju se automatski smanjuje font ispisa tog teksta.

v2.0.50. rel.19.06.2018.

 • Prilikom prebacivanja ponude, predujma ili predloška (fakture) u drugu vrstu fakture, program od sada, u stavkama novog dokumenta, preuzima trenutne nabavne cijene artikala.

v2.0.49. rel.13.02.2018.

 • U podacima usluga (matični podaci), dodana je mogućnost definiranja dodatka/nastavka na poziv na broj veleprodajnog računa - fakture. Ako se među stavkama veleprodajnog računa/ponude, nađe usluga sa definiranim dodatkom na poziv na broj, ovaj dodatak će biti dodan na poziv na broj plaćanja kao treća grupa u broju. Ovo vrijedi samo za model HR05 poziva na broj. Ako u računu postoji više usluga sa definiranim dodatkom poziva na broj, uzima se samo dodatak prve usluge po redu.

v2.0.48. rel.18.12.2017.

v2.0.47. rel.15.11.2017.

 • U podacima proizvođača (matični podaci), dodano je novo polje Iz EU. Ovaj podatak se koristi kod ispisa deklaracija. Za proizvođače iz EU, firma je distributer, a za proizvođače izvan EU, firma je uvoznik.
 • U podacima grupa artikala (matični podaci), dodano je novo polje Zabranjeno davanje rabata. Program neće dozvoliti odobravanje rabata u veleprodaji za one artikle koji pripadaju grupama u kojima je ova postavka uključena.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis veleprodajnih računa, ponuda, otpremnica i računa za izvoz (fakture) - po broju, dodana je nova postavka: Ispis računa sa elementima na engleskom jeziku. Početna vrijednost ove postavke je uvijek 'Isključeno'.

v2.0.46. rel.29.06.2017.

 • Fiskalizacija računa je prilagođena promjenama koje su stupile na snagu 01.07.2017. Prijava (i odjava) poslovnih prostora za fiskalizaciju (kao i promjena podataka o radnom vremenu) se od sada vrši direktno preko sustava e-Porezna. Prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju se i dalje mora izvršiti i kroz program, ali su unesene informacije samo informativne (osim oznaka poslovnog prostora) i ne šalju se van programa, a mogu se koristiti za izradu internog akta.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Pregled prodaje roba i usluga po grupama - analitički.
 • Izmijenjen je izgled izvještaja maloprodajne kase: Promet i porez u periodu i Promet po vrsti plaćanja i porez za period, za ispis na A4 i POS pisač.
 • U postavkama programa (Fakture), postavka Ispis napomene stavke na izvještajima faktura uz naziv artikla je prebačena sa razine korisnika na razinu programa (od sada je zajednička za sve korisnike). Početna vrijednost ove postavke je Uključeno pa ako do sada niste koristili ovu mogućnost, isključite postavku u postavkama programa.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: Ispis napomene stavke u novom redu (ispod naziva artikla).

v2.0.45. rel.17.05.2017.

 • U modulu statistike je omogućeno kreiranje predložaka statističkih izvještaja u kojima se pamte svi uneseni parametri statističkog izvještaja.
 • U modulu statistike je omogućeno kreiranje grupnog ispisa više statističkih izvještaja (iz predložaka i ostalih statističkih izvještaja koji podržavaju definiranje perioda) za direktni ispis na pisač.
 • U prozoru za unos podataka veleprodajnog računa (modul Fakture), dodana je mogućnost definiranja računa kao računa sa prijenosom porezne obveze u tuzemstvu (TPPO). U tom slučaju obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV) za taj račun, mora biti isključen.
 • U matičnim podacima (modul Matični) je dodana nova grupa podataka: Specijalni tekstovi.
 • Dodan je novi prozor u modulu matičnih podataka: Specijalni tekstovi/Tuzemni prijenos porezne obveze. U ovom prozoru se može definirati tekst koji će se ispisivati na veleprodajnim računima (fakturama) kada je račun definiran kao račun sa prijenosom porezne obveze u tuzemstvu.
 • U prozoru za odabir artikla/usluge (tipka F1 ili kombinacija tipki Ctrl+F1 u maloprodajnoj kasi, kod unosa stavki veleprodajnih računa, primki, izdatnica, ...), dodana je nova tipka: Detalji F3. Klikom na ovu tipku ili preko tipke F3, za označeni artikal/uslugu se prikazuju dodatni podaci. Dodatni podaci uključuju nabavnu cijenu, iznos i postotak razlike u cijeni (marže), maksimalni postotak popusta i raspoloživu količinu artikla na skladištu.

v2.0.44. rel.23.02.2017.

 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: NE dozvoli odabir artikla kojeg nema na skladištu. Ako je ova postavka uključena, prilikom unosa stavke maloprodajne kase, program ne dozvoljava odabir artikla kojeg nema na skladištu - količina manja ili jednaka nuli.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kase: Kartice/Pregled prodaje po grupi artikala - analitički. Pregledni izvještaj prodanih artikala i usluga kroz maloprodajnu kasu, sa prikazanim postotkom i iznosom popusta, za period i po grupama artikala.

v2.0.43. rel.12.12.2016.

 • Fiskalizacija računa je prilagođena promjenama koje stupaju na snagu 09.01.2017.
 • U matičnim podacima - porezne grupe, dodano je novo polje 'Ne podliježe oporezivanju'. Uključeno je/može se uključiti, za stopu poreza 0%, za artikle/usluge koji ne podliježu oporezivanju (boravišna pristojba, poštanske marke, ...).
 • U postavkama programa (Fakture/Napredne postavke) dodana je nova postavka: Ispis duga kupca istaknuto - veći tekst i ispis crvenom bojom.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis veleprodajnih računa (fakture) - po broju, dodana je nova postavka: Uključi ispis okvira za ispravak pretporeza (za storno račune). Početna vrijednost ove postavke je uvijek 'Isključeno'. Može se koristiti kod ispisa storno računa kada se od kupca želi dobiti ovjerena potvrda da je storno račun zaista i proknjižen.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke II) dodana je nova postavka: Ispis maloprodajnog računa u 3 primjerka (račun + 2 kopije).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kase: Ispis na POS pisač/Prodani artikli sa popustom u periodu, za ispis na POS pisač.

v2.0.42. rel.04.11.2016.

v2.0.41. rel.02.11.2016.

Izmjene

 • Izmijenjen je način slanja izvještaja/računa e-mailom iz prozora za pregled ispisa (ova mogućnost do sada nije funkcionirala na novijim verzijama Windows OS-a).
 • Ispisi veleprodajnih računa/ponuda su vizualno izmijenjeni da uključuju 2D barkod sa podacima za plaćanje (samo kod transakcijskih načina plaćanja).
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura (račun/ponuda) uključi ispis 2D barkoda za plaćanje.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa) dodana je nova postavka: Uključena mogućnost unosa napomene stavke maloprodajnog računa. Uključenjem ove postavke, moguće je za svaku stavku maloprodajnog računa, dodati tekst koji će se na računu ispisivati ispod naziva artikla/usluge.
 • U podacima usluga, dodano je novo polje Vrsta usluge, za označavanje usluga specifične namjene.

v2.0.40. rel.12.07.2016.

v2.0.39. rel.16.06.2016.

Izmjene

 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke zaključenja kase) dodana je nova postavka: Uključena izrada zaštitne kopije baze prije zaključka maloprodajne kase. Ova postavka je na razini lokalnog računala i standardno je uključena.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kase: Ispis na POS pisač/Porezi po vrsti plaćanja u periodu, za ispis na POS pisač.

v2.0.38. rel.28.04.2016.

Izmjene

 • Dodan je novi prozor u modulu matičnih podataka: Rabati za kupce, za definiranje rabata u veleprodaji, po kupcima i po grupama artikala/usluga.
 • U prozoru za pregled grupa artikala (matični podaci), dodan je novi stupac: Broj artikala/usluga. U ovom se stupcu prikazuje ukupni broj artikala i usluga koji pripadaju toj grupi. Vizualno se prikazuje upozorenje na grupe koje nemaju pripadajućih artikala/usluga.
 • U prozoru za pregled grupa partnera (matični podaci), dodani su novi stupci: Broj kupaca i Broj dobavljača (za odvojene evidencije) ili Broj partnera (za jedinstvenu evidenciju). U ovim se stupcima prikazuju ukupni brojevi kupaca, dobavljača i partnera koji pripadaju toj grupi. Vizualno se prikazuje upozorenje na grupe koje nemaju pripadajućih kupaca, dobavljača ili partnera.
 • Dodan je novi tab u prozoru Analiza prometa artikala (modul skladište): Kretanje artikla.

v2.0.37. rel.11.04.2016.

Izmjene

 • U izvještajima (modul fakture) Dnevni računi po načinu plaćanja i Računi/Računi po načinu plaćanja, dodana je rekapitulacija iznosa PDV-a po poreznim grupama za svaki pojedinačni način plaćanja.
 • Dodan je novi prozor u modulu skladišta: Preuzimanje liste skeniranih bar kodova. Omogućava izradu ulaznih i izlaznih dokumenata pomoću sakupljača bar kodova (ZEBEX).
 • U prozoru za pregled maloprodajnih kalkulacija dodana je nova tipka (Rabat...) za definiranje ukupnog iznosa rabata za pojedinu kalkulaciju (uneseni rabat se dijeli po svim stavkama kalkulacije).

v2.0.36. rel.23.02.2016.

Izmjene

 • U podacima usluga dodano je novo polje: Opis usluge. Ovaj tekst se ispisuje na veleprodajnim računima.

v2.0.35. rel.19.02.2016.

v2.0.34. rel.14.01.2016.

Izmjene

 • U podacima firme (računi) dodano je novo polje: Osoba odgovorna za izdavanje računa. Ovaj tekst se ispisuje na veleprodajnim računima.
 • U etiketama za označavanje cijena, ako ne postoje kalkulacije po kojima su artikli ušli na skladište, ispisuju se oznake primki ili međuskladišnih primki.

v2.0.33. rel.21.12.2015.

Izmjene

 • Dodana su dva nova izvještaja: Promet nezaključene smjene maloprodajne kase na lokalnom računalu (oznaka definirana u postavkama maloprodajne kase), za ispis na A4 i POS pisač.
 • Dodan je novi prozor u modulu maloprodajna kasa: Kontrola iznosa gotovine u lokalnoj kasi. Za kontrolu iznosa gotovine u kasi oznake kakva je definirana u postavkama maloprodajne kase (Oznaka maloprodajne kase (lokano računalo)).

v2.0.32. rel.15.12.2015.

Izmjene

 • Izvještaji u modulu za ulaz robe: Saldo primki po broju/za period, Saldo zamjena količina po broju/za period i Saldo otpisa robe po broju/za peiod, su prošireni sa rekapitulacijom ukupne maloprodajne vrijednosti i iznosa poreza po poreznim grupama.
 • Izvještaji u modulu za izlaz robe: Saldo izdatnica po broju/za period, su prošireni sa rekapitulacijom ukupne maloprodajne vrijednosti i iznosa poreza po poreznim grupama.
 • U prozoru maloprodajne kase, kombinacija tipki Ctrl i F1 (istovremeno pritisnute) otvara prozor za odabir artikla/usluge sa predefiniranim tekstom filtera kakav je upisan u polju za unos šifre artikla/usluge (postupak: U polju za unos šifre artikla/usluge upišete pojam pod kojim želite pronaći odgovarajući artikl/uslugu i istovremeno pritisnete tipke Ctrl i F1).

v2.0.31. rel.07.09.2015.

Izmjene

 • Uvedena je podrška za nove certifikate fiskalizacije koji će ući u upotrebu u 4. kvartalu 2015. godine. Postojeći certifikati ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne valjanost.

v2.0.30. rel.28.07.2015.

Izmjene

 • Optimizirano je generiranje pregleda trenutnog stanja na skladištu (Ctrl+F9).
 • Dijeljenje troškova (dostave i vlastitih) po stavkama maloprodajne kalkulacije je od sada ograničeno samo na stavke oporezive po osnovnoj stopi PDV-a.
 • U prozoru za unos podataka artikala, dodana su dva nova podatka: Osnovna jedinica mjere i Faktor konverzije. Ova dva podatka zajedno, se koriste kada se želi znati cijena po osnovnoj jedinici mjere (KG, LIT, M, ...). Na primjer: Za artikl sa cijenom od 10 kn, koji se prodaje u pakiranjima od 250 grama, definira se osnovna jedinica mjere KG i faktor konverzije 4,0. Pomoću ta dva podatka program će znati da je cijena tog artikla po KG jednaka 40 kn.
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena: Etiketa cijene fornax F-30 sa cijenom po osnovnoj jedinici mjere.

v2.0.29. rel.29.12.2014.

Izmjene

 • U podacima firme (osnovni podaci) dodano je novo polje: Obračun prema naplaćenim naknadama. Ova postavka uključuje/isključuje oporezivanje i plaćanje PDV prema naplaćenim naknadama za obavljene isporuke.
 • U prozoru za pregled grupa artikala (matični podaci), dodana je nova tipka (Renum...) za renumeraciju šifri grupa po nazivu. Renumeracijom se sve grupe sortiraju po nazivu te im se dodijeljuju nove šifre/redni brojevi.

v2.0.28. rel.25.11.2014.

Izmjene

 • U podacima firme (Tekstovi (fakture)) dodana su dva nova polja, Naslov i Sadržaj okvira koji se prikazuje na fakturama. Ovi tekstovi se, ako su definirani, prikazuju na svim računima i ponudama, iznad mjesta za potpis, a pogodni su za obavijesti, napomene ili akcije.

v2.0.27. rel.01.10.2014.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Rekapitulacija vrijednosti izlaza roba i usluga po načinu fiskalizacije.

v2.0.26. rel.09.09.2014.

Izmjene

 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa) dodana je mogućnost ispisa testne stranice na POS pisač.
 • U modulu maloprodajna kasa, dodana je nova evidencija: Pregled prodajnih akcija. U ovoj se evidenciji mogu definirati akcije u maloprodaji za sve ili pojedine artikle i usluge, u datumskom i vremenskom periodu. Prilikom unosa novog maloprodajnog računa, ako je uneseni artikal obuhvaćen aktualnom akcijom, stavci računa se dodijeljuje postotak akcijskog popusta.

v2.0.25. rel.08.07.2014.

Izmjene

 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena: Etiketa cijene 102 x (30.0 x 15.0) mm (nn NANO N-00).
 • Dodan je novi obrazac za ispis deklaracija uvezenih artikala: Fornax F-43 24 x (70.0 x 36.0) mm.
 • Izvještaj u modulu statistike, Ulaz / Prodaja / Trenutno stanje, od sada podržava prikupljanje podataka iz arhivskih godina.

v2.0.24. rel.16.04.2014.

Izmjene

 • U prozoru za pregled, unos i izmjenu veleprodajnih računa (fakture), kada se radi o novom gotovinskom računu, dodana je mogućnost unosa iznosa primljenog od kupca, iz kojeg program radi izračun iznosa za vratiti.

v2.0.23. rel.01.04.2014.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Promet artikala za period.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Satnica fakturista.

v2.0.22. rel.21.03.2014.

Izmjene

 • Izvještaj u modulu statistika, Ulaz / Prodaja / Trenutno stanje, je proširen sa stupcem Inventura (količina). U ovom stupcu se prikazuje količina robe donesene u tekuću godinu preko godišnje inventure.

v2.0.21. rel.03.03.2014.

Izmjene

 • U prozoru za slanje e-mail poruka (Kupci/E-pošta), dodana je nova postavka: Pošalji kopiju poruke pošiljatelju.
 • Izvještaji u modulu statistika: Top lista artikala i usluga po prodaji i zaradi, Top lista grupa artikala i usluga po prodaji i zaradi i Top lista fakturista, od sada podržavaju prikupljanje podataka i iz arhivskih godina.
 • Izvještaj u modulu statistika, ST (sell through) analiza po filterima, je proširen sa stupcima Inventura (količina i vrijednost). U ovim stupcima se prikazuju količina i vrijednost robe donesene u tekuću godinu preko godišnje inventure.
 • Izvještaji u modulu skladište: Kartice/Salda kartica ... i Kartice/Početno (inventurno) stanje, su prošireni sa stupcem Nabavna cijena.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Inventura skladišta/Ispis inventurne liste sa stanjem - po šifri.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Detaljni cjenik artikala po grupi. Ovaj cjenik prikazuje i nabavnu cijenu artikla.

v2.0.20. rel.31.12.2013.

Izmjene

 • Uvedena je podrška za novu međustopu PDV-a od 13% (prijenos podataka za FIN.net).

v2.0.19. rel.04.11.2013.

Izmjene

 • Unaprijeđen je prikaz trenutnog stanja prihoda (modul skladište, stavka Trenutno stanje prihoda...).
 • U pregledu plaćanja računa (modul fakture, Evidencija plaćanja računa/Pregled plaćanja računa), dodana je nova tipka (Plaćanje) za automatsko plaćanje svih neplaćenih računa za odabrani način plaćanja (gotovinom, karticom ili čekom).
 • U pregledu plaćanja računa (modul maloprodajne kalkulacije, Evidencija plaćanja računa/Pregled plaćanja računa), dodan je novi osnovni filter (SVI NEPLAĆENI RAČUNI) koji iz evidencije izbacuje otpremnice.
 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Automatsko evidentiranje računa plaćenih gotovinom, kao plaćenih. Ova postavka je standardno isključena.
 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Automatsko evidentiranje računa plaćenih karticom, kao plaćenih. Ova postavka je standardno isključena.
 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Automatsko evidentiranje računa plaćenih čekom, kao plaćenih. Ova postavka je standardno isključena.
 • U modulu maloprodajna kasa, dodan je novi izbor: Unos iznosa pologa....

v2.0.18. rel.17.10.2013.

Izmjene

 • Kod prve prijave poslovnog prostora, od sada je moguća prijava samo poslovnog prostora maloprodaje, samo poslovnog prostora veleprodaje ili oba poslovna prostora, kako je bio slučaj do sada. Program od sada podržava i oznake poslovnih prostora od jednog znaka (brojke ili slova).

v2.0.17. rel.03.10.2013.

Izmjene

 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura, u stavkama prikazuj bar kodove artikala. Ova postavka je standardno uključena.

v2.0.16. rel.27.08.2013.

Izmjene

 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Knjiženje računa za predujam u knjigu I-RA za redovne isporuke. Ova postavka je standardno isključena.

v2.0.15. rel.13.08.2013.

Izmjene

 • Izbačena je mogućnost isključenja prijenosa zaključka maloprodajne kase za program FIN.net (postavka: Alati/Prijenosi za FIN.net/Moduli za prijenos).
 • Izgled ponude u veleprodaji od sada više ne sadrži vrijeme izdavanja (sati i minuta) i OIB kupca. Ovo je učinjeno radi toga što se po novom Zakonu kao račun može smatrati svaki dokument koji sadrži sve propisane elemente.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Ostali ispisi/Kumulativ po poreznim grupama.
 • U postavkama programa Maloprodajne kalkulacije dodana je nova postavka: Knjiženje prodajnih iznosa za prijenos za FIN.net odvojeno po poreznim grupama. Ova postavka je standardno isključena.

v2.0.14. rel.18.07.2013.

Izmjene

 • Ispisi računa za isporuke u EU i izvoz u treće zemlje više ne sadržavaju automatski tekst o članku Zakona po kojem je isporuka oslobođena PDV-a.

v2.0.13. rel.15.07.2013.

Izmjene

 • U prozoru za unos podataka zaglavlja maloprodajnih kalkulacija, dodan je novi podatak: Vrsta primljenog računa.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Dnevni računi po načinu plaćanja.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Računi/Računi po načinu plaćanja.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa) dodana je nova postavka: Uključena mogućnost odabira načina plaćanja čekom. Isključenjem ove postavke, biti će onemogućen odabir načina plaćanja maloprodajnog računa čekom.
 • Ponovno je omogućen prijenos maloprodajnih kalkulacija u knjigu U-RA i prijenos veleprodajnih računa i zaključaka maloprodajne kase u knjigu I-RA programa FIN.net.

v2.0.12. rel.28.06.2013.

Izmjene

 • Logo firme od sada može biti i u png slikovnom formatu (datoteke sa ekstenzijom .png).
 • U podacima firme je dodano novo polje: PDV ID broj (PDV identifikacijski broj). Ovaj broj će dobiti, ili ga moraju zatražiti, svi poduzetnici koji posluju na zajedničkom tržištu Europske unije.
 • U matičnim podacima kupaca i dobavljača (partnera) dodana su dva nova polja: PDV ID broj i Unutar EU. Polje 'Unutar EU' je, ovom nadogradnjom, svim partnerima postavljeno na vrijednost DA. Svim partnerima čije sjedište se NE nalazi unutar zajedničkog tržišta Europske unije, morate manualno postaviti ovu vrijednost na NE.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je nova postavka: Čekanje na odgovor web servera fiskalizacije. Ova postavka određuje koliko će program, prilikom fiskalizacije računa, čekati na odgovor od strane Porezne uprave prije nego "odustane" i dozvoli ispis računa bez JIR-a. Početna vrijednost ove postavke je 4 sekunde. Moguće vrijednosti su od 4 do 60 sekundi.
 • U ovoj verziji (nadogradnji) programa, u modulu za prijenos podataka za FIN.net, od 01.07.2013., isključen je prijenos maloprodajnih kalkulacija u knjigu U-RA i prijenos veleprodajnih računa i zaključaka maloprodajne kase u knjigu I-RA programa FIN.net. Donošenjem novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji stupa na snagu 01.07.2013., došlo je do značajnih promjena u knjigama U-RA i I-RA. U jednoj od sljedećih nadogradnji programa (vrlo skoro), prijenos podataka za FIN.net će biti prilagođen novom Zakonu. Do tada će se knjiženja u knjige U-RA i I-RA programa FIN.net morati raditi manualno ili ako ste u mogućnosti, možete odlučiti NE vršiti obrade kalkulacija i veleprodajnih računa i zaključke maloprodajne kase do sljedeće nadogradnje programa kada bi prijenos podataka ponovno trebao biti u funkciji.

v2.0.11. rel.04.06.2013.

Izmjene

 • Svim partnerima (kupcima i dobavljačima) u evidenciji, program će ovom nadogradnjom, jednokratno, prebaciti sve žiro račune u IBAN brojeve.

v2.0.10. rel.20.05.2013.

Izmjene

 • Implementacija IBAN konstrukcije bankovnog računa (Od 1. lipnja 2013. IBAN (International Bank Account Number) postaje obvezan za izvršavanje svih plaćanja preko računa).

v2.0.9. rel.06.05.2013.

Izmjene

 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je nova postavka: Prikaži stupac aktualne maloprodajne cijene na radnom skladištu. Uključenjem ove postavke, u prozoru za pregled artikala i usluga, prikazivati će se stupac sa maloprodajnim cijenama artikala i usluga.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa) dodana je nova postavka: Višestruki unos iste šifre artikla dodaje nove stavke maloprodajnog računa.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu knjige popisa: Knjiga popisa (POS) (za ispis na POS pisač).

v2.0.8. rel.25.04.2013.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe: Izdatnice/Izdatnice (količinski).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Rekapitulacija izlaza roba i usluga po kupcima.
 • Svi izvještaji (osim dnevnika knjiženja) od sada sadrže i dnevne i obrađene zapise.

v2.0.7. rel.19.04.2013.

Izmjene

 • U prozoru za unos podataka zaglavlja međuskladišnih izdatnica, dodan je novi podatak: Način unosa stavki. Mogući odabir je ili "Pojedinačni unos artikala" (standardno) ili "Učitavanje svih artikala na skladištu". Odabirom učitavanja svih artikala na skladištu, nakon unosa zaglavlja, program će automatski preuzeti sve artikle kojih ima na skladištu, sa količinama i cijenama.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Na maloprodajnom računu (POS pisač) ispisuj šifre artikala.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke II) dodana je nova postavka: Ispis maloprodajnog računa u 2 primjerka (ispis kopije računa).
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke II) dodana je nova postavka: Ispis maloprodajnog računa R-1 u 2 primjerka (ispis kopije računa).
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: Model poziva na broj plaćanja. Moguć je odabir između modela 02 i 05.
 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Jednostavno kontiranje veleprodajnih računa za knjiženje u glavnu knjigu.
 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Prijenos broja veleprodajnog računa u novom formatu (sa oznakom poslovnog prostora).
 • U postavkama programa (Skladište) dodana je nova postavka: Ispis zapisnika o promjeni cijena iz obrade na POS pisač za ispis maloprodajnih računa.
 • U postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net/Moduli za prijenos) dodana je mogućnost uključenja ili isključenja modula Maloprodajna kasa. Ovaj modul je do sada standardno bio uključen za prijenos. Promjena ne utjeće na do tada prikupljene podatke za prijenos.
 • U izborniku Moduli/Vidljivost modula dodana je mogućnost isključivanja modula: Ulaz robe i Izlaz robe.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Rekapitulacija vrijednosti izlaza roba i usluga po načinu plaćanja.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Primke/Primke po broju (POS) (za ispis na POS pisač).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Međuskladišne primke/Primke po broju (POS) (za ispis na POS pisač).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Zamjene količina/Zamjena količina po broju (POS) (za ispis na POS pisač).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Otpis robe/Otpis robe po broju (POS) (za ispis na POS pisač).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe: Izdatnice/Izdatnice po broju (POS) (za ispis na POS pisač).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe: Međuskladišne izdatnice/Izdatnice po broju (POS) (za ispis na POS pisač).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Zapisnici o promjeni cijena/Zapisnik o promjeni cijena (POS) (za ispis na POS pisač).

v2.0.6. rel.27.03.2013.

Izmjene

 • U podacima za prijavu poslovnih prostora (izbornik Fiskalizacija/Prijava poslovnih prostora veleprodaje i maloprodaje...) dodan je novi podatak: Broj naplatnih uređaja u poslovnom prostoru maloprodaje. Ovaj podatak se NE šalje Poreznoj upravi već se koristi prilikom generiranja internog akta.
 • Omogućeno je generiranje internog akta iz podataka o prijavama poslovnih prostora (izbornik Fiskalizacija) u obliku Microsoft Word dokumenta.

v2.0.5. rel.19.03.2013.

Izmjene

 • Proširen je izvještaj u modulu skladišta: Vrijednost robe na skladištu.

v2.0.4. rel.01.03.2013.

Izmjene

 • U prozoru za unos podataka zaglavlja maloprodajnih kalkulacija, dodana su dva nova podatka: Model i Poziv na broj. U ovim poljima unosite model i poziv na broj primatelja za nalog za plaćanje. Prikaz ovih polja je moguće uključiti/isključiti preko izbornika Elementi.
 • U postavkama programa (Fakture), dodana je nova postavka: U ispisima faktura (u zaglavlju) prikazuj informaciju o skladištu. Ova postavka je standardno uključena.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Nakon ispisa računa drži iznos računa na zaslonu do sljedećeg unosa. Ova postavka je standardno isključena.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Promjene cijena na skladištu/Dnevne promjene cijena - simulacija.
 • U prozoru za pregled trenutnog stanja na skladištu (Ctrl+F9), dodana je mogućnost uključenja dodatnog filtera artikala: Prikaži samo artikle sa promjenama.
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena: Etiketa cijene 65 x (38.0 x 21.2) mm (nn NANO N-01).
 • Dodan je novi obrazac za ispis deklaracija uvezenih artikala: NN-N44 24 x (70.0 x 35.0) mm.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kase: Ispis dnevnog prometa i poreza, za ispis na A4 i POS pisače.

v2.0.3. rel.31.01.2013.

Izmjene

 • Na ispisu maloprodajnog računa, oznaka načina plaćanja GOTOVINA je zamijenjena sa oznakom NOVČANICE.
 • U maloprodajnoj kasi, dodana je mogućnost storniranja maloprodajnog računa (izbor Storno račun (F4)). Odabir računa kojeg želimo stornirati se vrši unosom rednog broja i godine knjiženja računa.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je nova postavka: PING web servera fiskalizacije P.U. u redovnim intervalima. Ova postavka je standardno isključena.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Inventura skladišta/Artikli u inventuri - po poreznim grupama.

v2.0.2. rel.10.01.2013.

Izmjene

 • Dodan je novi prozor u modulu matičnih podataka: Poslovni prostori, za pregled oznaka poslovnih prostora na svim skladištima. Unosom oznaka poslovnih prostora, na ispisima računa (od 01.01.2013.) će se koristiti novi format broja računa, bez obzira jeli izvršena prijava poslovnih prostora u Poreznu upravu radi postupka fiskalizacije. Jednom kada se poslovni prostori prijave u Poreznu upravu (Fiskalizacija/Prijava poslovnih prostora veleprodaje i maloprodaje...), izmjena oznaka poslovnih prostora više nije dozvoljena.

v2.0.1. rel.31.12.2012.

Izmjene

 • Prilikom kreiranja nove fakture (veleprodajnog računa/predujma/...), datum i vrijeme fakture se automatski popunjavaju sa točnim vremenom, ne više sa radnim datumom.

v2.0.0. rel.28.12.2012.

Izmjene

 • Uvedena je podrška za sniženu stopu PDV-a od 5% (prijenos podataka za FIN.net).
 • U podacima firme je dodano novo polje sa datumom početka obveze fiskalizacije (1.1.2013., 1.4.2013., 1.7.2013. ili bez obveze fiskalizacije).
 • U matičnim podacima fakturista (operatera), dodano je novo polje OIB. Izdavanje računa je dozvoljeno samo fakturistima sa upisanim OIB-om.
 • U matičnim podacima načina plaćanja, dodana su dva nova polja: Ček i Transakcija (virman). Ovi podaci su preduvjet za postupak fiskalizacije veleprodajnih računa.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Na početku unosa svakog maloprodajnog računa traži prijavu fakturiste. Od sada je, prilikom izdavanja maloprodajnih računa, obavezna prijava fakturiste (operatera). Traži li se prijava fakturiste prije svakog novog računa ili prijava vrijedi do trenutka odjave, ovisi o ovoj postavki.
 • Uvedena je podrška za postupak fiskalizacije u prometu gotovinom. Gotovinom se smatra svaki oblik plaćanja osim transakcijski. Svi računi izdani kroz maloprodajnu kasu podliježu postupku fiskalizacije. Svi računi (osim računa iz predujma), predujmovi i izvozni računi, izdani kroz veleprodaju (fakture), sa načinom plaćanja koji nije transakcijski, podliježu postupku fiskalizacije.
 • U modulu maloprodajna kasa, dodan je novi izbor: Unos paragon računa. Ovdje ćete unositi maloprodajne račune prije izdane putem paragon bloka.
 • U modulu maloprodajna kasa, dodan je novi izbor: Pregled računa izdanih bez JIR-a. Odabirom ovog izbora, otvoriti će se prozor za pregled svih računa izdanih bez JIR-a, sa mogućnošću slanja novog zahtjeva za dodjelu JIR-a.
 • U modulu faktura, u izborniku Skok na unos, dodana su tri nova izbora: Unos paragon računa, Unos paragon predujma i Unos paragon računa za izvoz.
 • U modulu faktura, dodan je novi izbor: Pregled računa izdanih bez JIR-a.
 • U glavnom izborniku programa, dodan je novi izbornik: Fiskalizacija. Preko ovog izbornika dolazite do mogućnosti prijave podataka o poslovnim prostorima u Poreznu upravu. Prijavom poslovnih prostora započinje postupak fiskalizacije za sve novo izdane račune bez obzira na datum početka obveze fiskalizacije.

v1.0.24. rel.05.11.2012.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Ulaz / prodaja / trenutno stanje.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Kod odabira artikla, provjeri njegovu trenutnu količinu na skladištu. Ako je ova postavka uključena, prilikom unosa novog maloprodajnog računa, nakon odabira artikla, izvršiti će se provjera trenutne količine artikla na skladištu (uračunati su i neobrađeni dokumenti) i, ako je to potrebno i u postavkama uključeno, upozoriti će se operatora. Isključenje ove postavke može poboljšati performanse programa prilikom unosa stavki maloprodajnog računa.

v1.0.23. rel.10.10.2012.

Izmjene

 • U prozoru za unos podataka kupaca, dodan je novi podatak: Vrlo važan kupac (V.I.P.).
 • U prozoru za pregled kupaca (modul matičnih podataka, prozor Kupci ili Partneri), dodana je nova tipka (E-pošta) za otvaranje sučelja za slanje e-mail poruka kupcima. Podržane su tekstualne poruke sa mogućnošću slanja jedne ili više datoteka privitka.
 • U prozoru za pregled, unos i ispravak ponuda u maloprodaji, dodana je nova tipka (Kloniraj) za kreiranje nove ponude u maloprodaji iz podataka trenutno selektirane ponude.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Top lista fakturista.

v1.0.22. rel.10.09.2012.

Izmjene

 • U ponudama u veleprodaji (modul fakture), dodano je novo polje: Rok isporuke. Ovo je tekstualno polje za definiranje roka isporuke. Ovo polje, u ponudama, zamijenjuje polje Datum isporuke.
 • U ponudama u veleprodaji (modul fakture), dodano je novo polje: Rok važenja ponude. U ovom polju definirate rok važenja ponude, u danima.
 • U postavkama programa (Fakture), dodana je nova postavka: U ispisima ponuda (u zaglavlju) prikazuj rok plaćanja (broj dana). Ova postavka je standardno uključena.
 • U postavkama programa (Fakture), dodana je nova postavka: U ispisima ponuda/predračuna (u zaglavlju) prikazuj rok važenja. Ova postavka je standardno uključena.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu faktura: Ponude/Predračun - po broju.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis veleprodajnih računa i predujmova (fakture) - po broju, dodana je nova postavka: Prikazuj mjesto za potpis i pečat izdavatelja. Standardna vrijednost ove postavke se uzima iz postavki programa a ovdje se ta vrijednost može privremeno promijeniti.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis ponuda u veleprodaji (fakture) - po broju, dodana je nova postavka: Ispis slika artikala na ponudi.

v1.0.21. rel.10.07.2012.

Izmjene

 • Polje 'Prodavaonica kupca', u prozoru za unos zaglavlja faktura, prebačeno je u elemente prozora (izbornik Elementi) čiji je prikaz moguće uključiti ili isključiti.
 • Polje 'Komercijalist', u prozoru za unos zaglavlja faktura, prebačeno je u elemente prozora (izbornik Elementi) čiji je prikaz moguće uključiti ili isključiti.
 • Dodana je nova evidencija u modulu faktura, Predlošci. U ovoj evidenciji možete držati račune koji se često izdaju, imaju uvijek iste stavke, po istim cjenama (poželjno usluge). Kreiranje novih računa iz predložaka počinjete na način da prvo označite kvačicama sve željene predloške. Klikom na tipku P->Rač (predložak u račun) započinje postupak kreiranja novih veleprodajnih računa. Popratni tekst fakture (predloška) se prilikom prebacivanja u novi račun mijenja na način da sve grupe slova omeđene uglatim zagradama (tokeni), ako su ispravnog oblika, pretvara u oznake dana, mjeseca ili godine tekućeg radnog datuma. Podržana slova su 'd', 'm' i 'g'. Npr. tekst 'RAČUN ZA [mm]/[gggg]' se pretvara u tekst 'RAČUN ZA 05/2012' (ako je tekući radni datum u 5. mjesecu 2012.). Ako token započinje sa slovom 'u', rezultat tokena će se ispisivati velikim slovima. Ako grupa slova (d, m ili g), unutar tokena, završava sa +1 ili -1, rezultirajući datum će se povećati ili smanjiti za jedan dan, mjesec ili godinu. Npr. tekst 'RAČUN ZA [Ummmm+1 gggg]' se pretvara u tekst 'RAČUN ZA LIPANJ 2012' (ako je tekući radni datum u 5. mjesecu 2012.).
 • U program je integriran chat servis. Uključenje ovog servisa omogućava komunikaciju (chat) između korisnika programa, slanjem kratkih tekstualnih poruka.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Chat) dodana je nova postavka: Uključen chat servis (mogućnost slanja poruka među korisnicima).
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Chat) dodana je nova postavka: Automatsko otvaranje chat prozora prilikom primitka nove poruke.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Kod ispisa novog računa na pisač A4, traži unos podataka o kupcu. Ako je ova postavka uključena, a definirano je da se ispis maloprodajnih računa vrši na pisač A4, i ako račun nije R-1, program će prije samog ispisa tražiti da se unesu podaci o kupcu u maloprodaji. Ovi podaci se koriste samo prilikom tog ispisa i ne pamte se.

v1.0.20. rel.07.05.2012.

Izmjene

 • U postavkama programa (Globalne postavke/Postavke izvještaja) dodana je nova postavka: Ispis iznosa količina na dvije (2) decimale, umjesto na tri (3).
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Zaključenje računa započni sa unosom iznosa primljenog od kupca. Ova postavka je standardno uključena.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke zaključenja kase) dodana je nova postavka: Automatsko knjiženje plaćanja R-1 računa plaćenih gotovinom ili karticom. Uključenjem ove postavke, automatski će se knjižiti plaćanja R-1 računa, izdanih kroz kasu, plaćenih gotovinom ili karticom, za prijenos u glavnu knjigu ili salda konta kupaca, programa FIN.net.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke zaključenja kase) dodana je nova postavka: Automatsko knjiženje prometa prodavaonice (gotovine) za glavnu knjigu. Uključenjem ove postavke, automatski će se knjižiti gotovinski promet prodavaonice, za prijenos u glavnu knjigu programa FIN.net.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura uz OIB, prikazuj i kontakt informacije kupca (telefon, fax, e-mail adresa).
 • U postavkama programa (Fakture/Napredne postavke) dodana je nova postavka: Iznos stavke se računa po veleprodajnoj a ne maloprodajnoj cijeni. Kod unosa stavke fakture, a ako je ova postavka uključena, izračuni će se raditi iz umnoška količine i veleprodajne cijene. Maloprodajna cijena će u tom slučaju biti rezultat dijeljenja ukupnog maloprodajnog iznosa i količine.
 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Automatsko knjiženje plaćanja veleprodajnih računa plaćenih gotovinom ili karticom. Uključenjem ove postavke, automatski će se knjižiti plaćanja veleprodajnih računa plaćenih gotovinom ili karticom, za prijenos u glavnu knjigu ili salda konta kupaca, programa FIN.net.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kase: Knjiga utržaka u maloprodaji. Ovaj izvještaj daje pregled prometa po vrsti plaćanja i poreza za sva skladišta po datumima.
 • Proširen je izvještaj statistike "ST (sell through) analiza po filterima" sa tri nova polja: Ulaz (vrijednost), Prodaja (vrijednost) i Vrijednost robe na skladištu.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Kalendar ostvarene neto prodaje (po mjesecima).

v1.0.19. rel.28.03.2012.

Izmjene

 • Unaprijeđeno je testiranje knjige popisa (modul knjiga popisa, Provjera salda knjige popisa...).
 • U maloprodajnoj kasi, u fazi unosa stavke maloprodajnog računa, omogućena je brza promjena količine artikla pomoću tipki '+' (plus, za +1) i '-' (minus, za -1).
 • U prozoru za pregled filtera artikala (modul matičnih podataka, prozor Filteri artikala), dodana je nova tipka (Spajanje...) za spajanje dva filtera u istoj grupi. Spajanjem filtera se svim artiklima kojima je dodijeljen drugi filter, filter mijenja u prvi, a drugi filter (koji se više ne koristi) se briše iz evidencije.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: ST (sell through) analiza po filterima. Ovaj izvještaj koristi filtere artikala a prikazuje postotak prodanih artikala u odnosu na ukupni ulaz (količinski) za period. Podržava detaljni ispis po artiklima.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: NS (net sale) analiza po filterima. Ovaj izvještaj koristi filtere artikala a prikazuje statistiku prodaje artikala po skladištima za period.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Top lista artikala i usluga po prodaji i zaradi. Ovaj izvještaj izlistava top listu artikala i usluga po prodanoj količini, prodajnoj vrijednosti i po ukupnoj ostvarenoj razlici u cijeni (zaradi).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Top lista grupa artikala i usluga po prodaji i zaradi. Ovaj izvještaj izlistava top listu grupa artikala po prodanoj količini, prodajnoj vrijednosti i po ukupnoj ostvarenoj razlici u cijeni (zaradi).

v1.0.18. rel.28.02.2012.

Izmjene

 • U čarobnjaku za zatvaranje poslovne godine, dodana je mogućnost definiranja da li će se brisati ponude u veleprodaji i maloprodaji, i ako je brisanje uključeno, do kojeg datuma će se ponude brisati (standardno do 31.12. godine koju zatvarate).
 • Dodan je novi čarobnjak u modulu matičnih podataka: Uvoz matičnih podataka/Uvoz artikala iz Excel tablice....
 • U prozoru za pregled maloprodajnih kalkulacija dodana je nova tipka (Uvoz stavki...) za uvoz stavki maloprodajne kalkulacije iz Excel tablice. Nakon što unesete zaglavlje nove maloprodajne kalkulacije, klikom na ovu tipku, otvara se čarobnjak za uvoz stavki kalkulacije iz Excel tablice.
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena: Etiketa cijene 40 x (48.5 x 25.4) mm (nn NANO N-11).
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena: Etiketa bar koda 56 x (52.5 x 21.2) mm (fornax F-20). Ova etiketa sadrži samo naziv artikla i njegov bar kod.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke ispisa maloprodajnih računa) dodana je mogućnost odabira POS pisača iz liste instaliranih pisača (postavka: Ispis na POS pisač) umjesto ispisa direktno na COM ili LPT port. Ako ste do sada vršili ispis na POS pisač preko preusmjerenog COM porta, potrebno je da sada odaberete POS pisač iz liste instaliranih pisača.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Uključen prikaz slike odabranog artikla, ako je isti ima definiranu.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke izgleda maloprodajne kase) dodane su dvije nove postavke: Boja gornjeg dijela maloprodajne kase i Boja donjeg dijela maloprodajne kase. Promjenom ovih postavki možete prilagoditi boju pozadine maloprodajne kase. Standardna boja i gornjeg i donjeg dijela je crna.
 • Uvedena je podrška za osnovnu stopu PDV-a od 25%.

v1.0.17. rel.30.01.2012.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Kartice/Početno (inventurno) stanje. Ovaj izvještaj izlistava stanje godišnje inventure prenesene kao početno stanje tekuće godine.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Inventura skladišta/Artikli koji nisu uneseni u inventuru. Ovaj izvještaj izlistava sve artikle kojih ima na skladištu a još nisu uneseni u aktualnu (neobrađenu) inventuru. Postoje dvije verzije ovog izvještaja, prva u obliku liste za unos, druga u obliku liste sa količinom, cijenom i vrijednošću.
 • U čarobnjaku za obradu periodične inventure skladišta, dodana je nova postavka: Artiklima kojih ima na skladištu, a nisu uneseni u inventuru, postavi stanje na skladištu, na nulu!.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Opće postavke) dodana je nova postavka: Provjeravaj na internetu postojanje nove verzije programa. Ova postavka je na razini lokalnog računala i standardno je uključena.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura prikazuj mjesto za potpis i pečat izdavatelja. Uključenjem ove postavke, u ispisima veleprodajnih računa i predujmova, umjesto teksta "Ovaj dokument je izrađen i otisnut na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i pečata", prikazuje se mjesto za potpis i pečat izdavatelja dokumenta.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura sakrij stupac postotak rabata ako je isti nula. Uključenjem ove postavke, a ako je postotak rabata svih stavki fakture jednak nuli, stupac postotak rabata se neće ispisivati, a stupac naziva artikla/usluge će se proširiti.
 • Dodana je podrška za prebacivanje ponude u veleprodaji u izvozni račun (prozor za pregled, unos i ispravak faktura, tipka P->Rač).
 • Dodana su dva nova izvještaja u modulu fakture: Ponude/Ponude pojedinačno - po broju (u valuti) i Ponude/Ponude pojedinačno - za datum (u valuti).
 • U izvještaju Evidencija plaćanja računa/Neplaćeni računi po dobavljaču, modula maloprodajne kalkulacije, od sada se više ne ispisuju dobavljači koji nemaju niti jedan otvoreni račun.
 • U izvještajima Evidencija plaćanja računa/Neplaćeni računi po kupcu i Pregled neplaćenih računa po kupcu, modula fakture, od sada se više ne ispisuju kupci koji nemaju niti jedan otvoreni račun.
 • Dodan je novi prozor u modulu matičnih podataka: Filteri. Svaki filter se sastoji od grupe (od 1 do 8) i naziva. Ovi filteri, u budućim verzijama programa, će se koristiti kao parametri za izradu novih statističkih izvještaja.
 • Dodan je novi prozor u modulu matičnih podataka: Filteri artikala. U ovom prozoru je omogućen pregled i unos (izmjena) filtera dodijeljenih artiklima. Svakom artiklu je moguće dodijeliti do 8 filtera, po jedan iz svake grupe filtera.
 • U postavkama programa (Matični podaci/Filteri artikala) dodana je mogućnost definiranja vlastitih naziva grupa filtera. Ovi nazivi su na razini firme.
 • U prozoru za unos podataka artikala, dodane su informacije o selekciji filtera dodijeljenih artiklu i dvije nove tipke, prva za otvaranje dijaloga za odabir filtera artikla i druga za preuzimanje odabranih filtera iz međuspremnika filtera artikala. Vidljivost ovih elemenata uključujete/isključujete preko izbornika Elementi/Filteri.
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena: Etiketa bar koda 44 x (52.0 x 24.9) mm. Ova etiketa sadrži samo naziv artikla i njegov bar kod.
 • Omogućeno je brisanje nekih modula koji se (više) ne koriste ili su greškom ubačeni u firmu. Izbornik: ROB.net/Administratorski alati/Brisanje modula iz tekuće firme.

v1.0.16. rel.19.12.2011.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu matičnih podataka: Ispisi matičnih podataka/Artikli i usluge/Po nazivu (bar kod).
 • U pregledu stavki faktura omogućeno je uključivanje/isključivanje mogućnosti pomicanja stavki gore/dolje. Isključivanje omogućuje sortiranje stavki po bilo kojem stupcu a ne samo po rednom broju.
 • U pregledu stavki ponuda u maloprodaji omogućeno je uključivanje/isključivanje mogućnosti pomicanja stavki gore/dolje. Isključivanje omogućuje sortiranje stavki po bilo kojem stupcu a ne samo po rednom broju.
 • Dodan je novi pod modul Inventura skladišta u modulu skladišta koji od sada zamijenjuje stari pod modul inventure skladišta (koji se više ne koristi osim za pregled arhivskih inventura).

v1.0.15. rel.03.10.2011.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Računi/Računi pojedinačno - za kupca u periodu.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Otpremnice/Otpremnice pojedinačno - za kupca u periodu.
 • U prozoru za unos podataka artikala, dodan je novi izbornik: Postavke/Način traženja šifre novog artikla, sa dvije moguće postavke: Prva sljedeća nakon najveće postojeće i Prva slobodna šifra.
 • U prozoru za unos podataka usluga, dodan je novi izbornik: Postavke/Način traženja šifre nove usluge, sa dvije moguće postavke: Prva sljedeća nakon najveće postojeće i Prva slobodna šifra.
 • Kod traženja prve slobodne šifre, ako tijekom klika na tipku Dodaj (odnosno odgovarajući izbornik), držite pritisnutu tipku Ctrl, program će tražiti prvu slobodnu šifru nakon šifre trenutno označenog artikla (usluge).
 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je mogućnost uključenja postavke koja dozvoljava unos više različitih kupaca/dobavljača sa istim OIB-om.
 • U postavkama programa (Maloprodajne kalkulacije) dodana je nova postavka: Ispis ulazne vrijednosti i u devizama (kod uvoznih kalkulacija). Standardno je ova postavka uključena.
 • U podacima tekuće firme (ROB.net/Podaci tekuće firme...), list Osnovni podaci, dodana je nova postavka: Obveznik u sustavu PDV-a. Ako obveznik nije u sustavu PDV-a (članak 22.1. Zakona o PDV-u), na računima se neće ispisivati iznosi PDV-a po poreznim grupama, već tekst "PDV nije iskazan jer obveznik nije u sustavu PDV-a po članku 22.1. Zakona o PDV-u".
 • U čarobnjaku za ispis etiketa za označavanje cijena artikala, dodana je nova mogućnost odabira: Odabirom željenih artikala iz liste artikala koji su novi na skladištu ili kojima je nedavno promijenjena cijena.
 • U pregledu stavki faktura dodan je novi stupac sa prikazom rednog broja stavke u fakturi. Po ovom rednom broju se vrši ispis stavki faktura. Redni brojevi stavki faktura se mogu mijenjati pomicanjem stavki prema gore ili dolje pomoću dvije nove tipke.
 • U pregledu stavki ponuda u maloprodaji dodan je novi stupac sa prikazom rednog broja stavke u ponudi. Po ovom rednom broju se vrši ispis stavki ponuda. Redni brojevi stavki ponuda se mogu mijenjati pomicanjem stavki prema gore ili dolje pomoću dvije nove tipke.
 • Zatvaranje knjiga primki i odjava robe primljene na komisiju (kraj godine) se od sada vrši na način da program prenese početno stanje, u obliku primke robe na komisiju, za svakog dobavljača. Ako postoji i jedan zapis u godini nakon godine koju zatvarate, početno stanje se neće prenijeti.

v1.0.14. rel.19.07.2011.

Izmjene

 • U prozoru za unos podataka kupaca i dobavljača, dodan je novi izbornik: Postavke/Način traženja šifre novog partnera, sa dvije moguće postavke: Prva sljedeća nakon najveće postojeće i Prva slobodna šifra.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je nova postavka: Na maloprodajnom računu ispisuj fakturistu (račun izradio).
 • Modul Primke od sada podržava prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net. Ovu mogućnost je potrebno uključiti u postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net).
 • Modul Međuskladišne primke od sada podržava prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net. Ovu mogućnost je potrebno uključiti u postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net).
 • Modul Otpis robe od sada podržava prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net. Ovu mogućnost je potrebno uključiti u postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net).
 • Modul Međuskladišne izdatnice od sada podržava prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net. Ovu mogućnost je potrebno uključiti u postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net).
 • U pregledu cijena i količina artikala (F9), dodana je mogućnost filtriranja prikazanih artikala po tekstu koji se nalazi u nazivu grupe i (ili) nazivu artikla.
 • U pregledniku za odabir artikla ili usluge (do kojeg se dolazi klikom na tipku sa tri točke koja se nalazi uz polje za unos šifre artikla) dodana je mogućnost filtriranja prikazanih artikala i usluga po tekstu koji se nalazi u nazivu grupe i (ili) nazivu artikla (usluge).

v1.0.13. rel.25.05.2011.

Izmjene

 • U prozoru za unos zaglavlja narudžbi (modul narudžbe), dodano je novo polje: Napomena. Ako je unesen, ovaj tekst se prikazuje samo u prozoru za pregled narudžbi; u ispisima se ne prikazuje.
 • U podacima o načinima plaćanja, dodano je novo polje: Kartični način plaćanja.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Dnevni računi plaćeni karticom.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Računi/Računi plaćeni karticom.
 • Modul Izdatnice od sada podržava prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net. Ovu mogućnost je potrebno uključiti u postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net).

v1.0.12. rel.09.05.2011.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Skladišne primke/Primke (financijski podaci).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Međuskladišne primke/Primke (financijski podaci).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za ulaz robe: Otpis robe/Otpis robe (financijski podaci).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Ostali ispisi/Ulaz artikala po dobavljačima.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Ostali ispisi/Ulaz artikala po dobavljačima i grupama.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe: Međuskladišne izdatnice/Izdatnice (financijski podaci).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajna kasa: Ispis na A4 pisač (ili ekran)/Promet po vrsti plaćanja i porez za period koji objedinjuje sadržaj izvještaja Promet po vrsti plaćanja za period i Promet i porez u periodu. Ovaj izvještaj se od sada koristi prilikom zaključka maloprodajne kase ako se ispis vrši na A4 pisač.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajna kasa: Ispis na POS pisač/Promet po vrsti plaćanja i porez za period koji objedinjuje sadržaj izvještaja Promet po vrsti plaćanja za period i Promet i porez u periodu. Ovaj izvještaj se od sada koristi prilikom zaključka maloprodajne kase ako se ispis vrši na POS pisač.
 • Dodan je novi prozor u modulu maloprodajna kasa: Kontrola iznosa gotovine u kasi.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Ostali ispisi/Artikli bez prometa u periodu. Ovaj ispis izlistava sve artikle za kojih nije bilo prometa, na radnom skladištu, u navedenom periodu.
 • Od sada se u prozoru Analiza prometa artikala (modul skladište), uključenjem prikupljanja podataka iz prošle (arhivske) godine, prikupe i podaci o onim grupama i artiklima, za kojih je bilo prometa u prošloj ali ne i u tekućoj godini.
 • Dodana je mogućnost izvoza maloprodajnih kalkulacija (modul maloprodajne kalkulacije: Izvoz kalkulacija za prijenos...) u XML datoteku ili na FTP server, za prijenos na udaljenu lokaciju. Ovu datoteku je moguće preuzeti u programu ROB.net na drugoj lokaciji, pri čemu se podaci preuzimaju u obliku skladišne primke. U prijenosu su sadržani i podaci o novim artiklima.
 • Dodana je mogućnost uvoza maloprodajnih kalkulacija (modul ulaz robe: Uvoz prenesenih kalkulacija...) prenesenih na gore opisani način.
 • U postavkama programa (Globalne postavke) dodana je nova grupa postavki: FTP server. Tu se za svakog korisnika mogu definirati postavke pristupa na FTP server.
 • U postavkama programa (Ulaz robe) dodana je nova postavka: Uvoz kalkulacija direktno sa FTP servera. Uključenjem ove postavke, uz preduvjet da su definirane postavke pristupa FTP serveru, uvoz kalkulacija se vrši direktno sa FTP servera.
 • U postavkama programa (Maloprodajne kalkulacije) dodana je nova postavka: Izvoz kalkulacija direktno na FTP server. Uključenjem ove postavke, uz preduvjet da su definirane postavke pristupa FTP serveru, izvoz kalkulacija se vrši direktno na FTP server.
 • U prozoru za unos stavki maloprodajne kalkulacije, od sada je omogućen unos i fakturne vrijednosti stavke kalkulacije (fakturna cijena puta količina).
 • Izmijenjen je način unosa stavki veleprodajnih računa, ponuda, otpremnica, … (faktura). Od sada unos započinje od veleprodajne a ne maloprodajne cijene artikla.
 • Dodana su dva nova podatka u podacima firme: SWIFT kod i IBAN broj računa. Ako su uneseni, ovi podaci se ispisuju na izvoznom računu.

v1.0.11. rel.04.01.2011.

v1.0.10. rel.03.01.2011.

Izmjene

 • Dodano je novo (informativno) polje u podacima artikala: Posljednja kalkulirana nabavna cijena. Puni se obradom maloprodajnih kalkulacija na bilo kojem skladištu.
 • U prozorima za unos stavki faktura, izdatnica, međuskladišnih izdatnica i ponuda u maloprodaji, uz prikaz trenutne količine odabranog artikla na skladištu, dodana je i informacija o raspoloživoj količini istog artikla na radnom skladištu. U raspoloživoj količini su, uz trenutnu količinu na skladištu, uračunati i svi neobrađeni ulazi i izlazi artikla.
 • Dodan je novi prozor u modulu skladišta: Pregled zapisnika o promjeni cijena.

v1.0.9. rel.16.12.2010.

Izmjene

 • U postavkama programa (Globalne postavke/Opće postavke) dodana je nova postavka: Prekini obradu u slučaju nailaska na dokument bez unesenih stavki.
 • Nova inventura skladišta od sada počinje preko čarobnjaka u kojem je moguće detaljno prilagoditi način preuzimanja trenutnog stanja na skladištu kao početnog stanja inventure.
 • Procedura pripreme inventurne liste je ubrzana preko 250 puta, te je od sada praktički trenutna.
 • Kod naknadnog ispisa maloprodajnog računa A4, u parametrima ispisa su dodana i polja za unos podataka o kupcu u maloprodaji (ime i prezime, adresa, ...). Uneseni podaci o kupcu se ne čuvaju, a koriste se samo kod sljedećeg ispisa maloprodajnog računa A4.

v1.0.8. rel.06.12.2010.

Izmjene

 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je nova postavka: Osvježavanje podataka nakon obrade na bilo kojem skladištu. Isključenjem ove postavke, a ako imate više od jednog skladišta i istovremeno na podacima radi više korisnika, program će vršiti osvježavanje baze podataka samo nakon obrade skladišta (od strane drugog korisnika) na kojem i vi radite, a obrade ostalih skladišta će ignorirati.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je nova postavka za učitavanje liste artikala za odabir: Učitavanje podatka o grupi kojoj artikal pripada. Isključenjem ove postavke, program neće u listu artikala ubacivati podatak o grupi kojoj artikal pripada, što ubrzava učitavanje za do 5%. Ovu postavku je korisno isključiti ako ne koristite grupe artikala.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je nova postavka za učitavanje liste artikala za odabir: Učitavanje podatka o dobavljaču artikla. Isključenjem ove postavke, program neće u listu artikala ubacivati podatak o nazivu dobavljača artikla, što ubrzava učitavanje za do 10%.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je nova postavka za učitavanje liste artikala za odabir: Učitavanje podatka o ukupnoj količini artikla na svim skladištima. Isključenjem ove postavke, a ako imate više od jednog skladišta, program neće u listu artikala ubacivati podatak o ukupnoj količini artikla na svim skladištima, što ubrzava učitavanje za do 18%.
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena (189 x (25.0 x 10.0) mm).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu faktura: Evidencija plaćanja računa/Pregled neplaćenih računa po kupcu.

v1.0.7. rel.15.11.2010.

Izmjene

 • U čarobnjaku za izradu etiketa za označavanje cijena, odabirom artikala za ispis etiketa iz liste (drugi i treći način odabira), program će od sada automatski prikupiti podatke o posljednjim kalkulacijama po kojima su odabrani artikli ušli na skladište.
 • U ispisima maloprodajnih računa (POS i A4, obični i R-1), ako je definiran barem jedan popust na stavku računa, dodan je ispis ukupnog iznosa računa bez popusta po stavkama i ukupnog iznosa popusta po stavkama.

v1.0.6. rel.04.11.2010.

Izmjene

 • U tražilici je dodana mogućnost prikaza detalja zaglavlja dokumenta ako se u rezultatima pretrage prikazuju detalji stavke dokumenta. Objašnjenje: Ako se u rezultatima pretrage dobije stavka dokumenta (računa, kalkulacije, izdatnice, ...), prikazom njenih detalja će se veza prema zaglavlju dokumenta prikazati kao link. Klikom na taj link, prikazati će se detalji zaglavlja dokumenta.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Opće postavke) dodana je nova postavka: Sortiranje stavki u tablicama od najkasnije dodane prema prvoj. Isključenjem ove postavke, stavke dokumenata (računa, kalkulacija, izdatnica, ...) će se u tablicama prikazivati po redosljedu unosa od prvo unesene prema zadnje unesenoj.

v1.0.5. rel.02.11.2010.

Izmjene

 • U ispisima salda skladišnih i međuskladišnih primki i izdatnica po broju i za period, dodana je rekapitulacija ukupnog iznosa PDV-a i razlike u cijeni za cijeli izvještaj.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe: Izdatnice/Izdatnice (financijski podaci).
 • Modul Zamjene količina od sada podržava prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net. Od sljedeće obrade zamjena količina, zapisnici o zamjeni količina će biti sadržani u prijenosu podataka za FIN.net.
 • U prozorima za definiranje parametara za ispis maloprodajnih kalkulacija i veleprodajnih računa, ponuda, predujmova, otpremnica i računa za izvoz, unos broja kalkulacije/fakture za izvještaje se od sada vrši odabirom iz padajuće liste.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Postavke izvještaja) dodana je nova postavka: Odabir raspona brojeva dokumenata za ispis pomoću padajuće liste. Isključenjem ove postavke, unos brojeva dokumenata (faktura/kalkulacija) će se vršiti na stari način, direktnim unosom brojeva.
 • U postavkama programa (Alati/Prijenosi za FIN.net) dodana je mogućnost uključenja ili isključenja određenih modula (grupa podataka) iz prijenosa podataka za FIN.net. Promjena ne utjeće na do tada prikupljene podatke za prijenos.

v1.0.4. rel.05.10.2010.

Izmjene

 • U pregledu cijena i količina artikala (F9), dodana je nova tipka (Avans...) za definiranje postotka popusta za avansno plaćanje. Cijena umanjena za ovaj postotak popusta se prikazuje u novom stupcu tablice. Ovaj postotak popusta i cijena umanjena za ovaj popust su informativnog karaktera i koriste se samo u ovom pregledu.
 • U pregledniku za odabir artikla ili usluge (do kojeg se dolazi klikom na tipku sa tri točke koja se nalazi uz polje za unos šifre artikla) dodan je novi stupac, Kataloški broj artikla. Njegov prikaz je potrebno uključiti u odabiru stupaca za prikaz.
 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je mogućnost uključenja (ili isključenja) prikaza bar koda i kataloškog broja artikla u padajućoj listi za odabir artikala i usluga.
 • Dodan je novi obrazac za ispis deklaracija uvezenih artikala (24 x (64.6 x 33.8) mm).

v1.0.3. rel.20.09.2010.

Izmjene

 • Dodano je novo polje u podacima artikala: Informativna veleprodajna cijena.
 • U prozoru za unos stavki faktura dodana je mogućnost uključenja prikaza informativne veleprodajne cijene za odabrani artikal (izbornik Elementi).
 • U podacima tekuće firme (ROB.net/Podaci tekuće firme...), list Tekstovi (m.kasa), dodana je nova postavka na nivou lokalnog računala: Koristi lokalizirane tekstove zaglavlja. Uključenjem ove postavke, tekstovi koji se ispisuju na zaglavlju maloprodajnog računa se čuvaju lokalno i jedinstveni su za računalo na kojem se izvršava program.
 • U postavkama programa (Izlaz robe sa skladišta) dodana je nova postavka: Dozvoljeno izdavanje robe koje nema ili nema dovoljno na skladištu.

v1.0.2. rel.13.09.2010.

Izmjene

 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke ispisa maloprodajnih računa) dodana je mogućnost odabira brzine COM porta na kojeg je priključen POS pisač. Podržane su brzine od 9600 i 19200 bps.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke ispisa maloprodajnih računa) dodana je mogućnost uključenja prilagodbe ispisa na COM port u slučaju kada je COM port preusmjeren na drugo računalo.
 • U postavkama programa (Fakture/Napredne postavke) dodana je nova postavka: Ispis duga kupca (negativni saldo) na dan ispisa, na računu. Uključenjem ove postavke program će, prilikom ispisa veleprodajnog računa ili računa-otpremnice, pogledati saldo kupca u programu FIN.net i ako je isti negativan, ispisati obavijest o tome na samom računu. (Ova postavka je omogućena samo ako se oba programa nalaze na istom računalu).
 • Dodano je novo polje u podacima kupaca: Ispis duga na računu. Ovom postavkom se može uključiti ili isključiti ispis duga kupca na računu za svakog kupca pojedinačno.

v1.0.1. rel.20.07.2010.

Izmjene

 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Ostale postavke) dodana je mogućnost isključenja prikaza dijaloga upozorenja, prilikom unosa stavke maloprodajnog računa, ako na skladištu nema odabranog artikla.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Kartice/Salda kartica artikala (kojih ima) po dobavljaču.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Kartice/Rekapitulacija po dobavljačima.

v1.0.0. rel.01.06.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Evidencija plaćanja računa/Salda kartica dobavljača.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu faktura: Evidencija plaćanja računa/Salda kartica kupaca.
 • U postavkama programa (Fakture/Napredne postavke) dodana je nova postavka: Uključi provjeru trenutnog salda kupca u FIN.net-u (računi i optr.). Uključenjem ove postavke program će, prilikom izrade veleprodajnog računa ili otpremnice, pogledati saldo kupca u programu FIN.net i upozoriti vas ako je isti negativan. (Ova postavka je omogućena samo ako se oba programa nalaze na istom računalu).
 • U postavkama programa (Maloprodajne kalkulacije) dodana je mogućnost odabira načina izračuna pretporeza iz maloprodajne kalkulacije a za prijenos u knjigu U-RA programa FIN.net.

v0.9.30. rel.18.05.2010.

Izmjene

 • U pregledu cijena i količina artikala (F9), dodan je novi stupac za prikaz šifre i naziva dobavljača artikla (njegov prikaz je potrebno uključiti u odabiru stupaca za prikaz).
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Optimizacije) dodana je postavka za uključenje optimizacija za pristup podacima preko VPN (virtual private network) mreže.

v0.9.29. rel.28.04.2010.

Izmjene

 • Dodani su novi izvještaji u modulu maloprodajne kalkulacije: Cjenik artikala i usluga (po šifri ili po grupi).
 • U prozoru za analizu prometa artikala (Ctrl+F8) omogućeno je uključivanje ili isključivanje prikaza gotovinskih računa u pregledu prodaje.

v0.9.28. rel.26.04.2010.

Izmjene

 • U pregledu artikala i usluga (F6) i pregledu cijena i količina artikala (F9) omogućeno je traženje i po opisu artikla.
 • U modulu knjige popisa dodan je novi odabir: Provjera salda knjige popisa..., za usporedbu salda knjige popisa i vrijednosti robe na skladištu.
 • U prozoru za analizu prometa artikala (Ctrl+F8) omogućeno je filtriranje artikala i po šifri, poboljšani su grafikoni količine i cijena a poboljšan je i prikaz u tablicama nabave i prodaje na visokim rezolucijama zaslona.
 • Kontrola datuma (Postavke/Kontrola datuma...) od sada kontrolira unesene datume u odnosu na trenutno definirani radni datum a ne u odnosu na tekući datum kao do sada.
 • U postavkama kontrole datuma (Postavke/Kontrola datuma...) dodana je nova postavka: Datum prihvati samo ako nije nedjelja ili državni (ili vjerski) praznik.
 • U pregledu stavki faktura dodan je novi stupac sa prikazom iznosa bez PDV-a za svaku stavku fakture.

v0.9.27. rel.12.04.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi modul Narudžbe za vođenje evidencije o narudžbama.
 • U postavkama programa (Narudžbe) dodana je mogućnost uključenja ispisa kataloškog broja artikla za stavke narudžbe.
 • U novom izborniku Moduli/Vidljivost modula omogućeno je uključivanje/isključivanje vidljivosti određenih modula u programu.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Ostali ispisi/Kalo za period.
 • U pregledu stavki faktura dodan je novi stupac sa prikazom postotka ostvarene razlike u cijeni po pojedinoj stavci fakture.
 • U pregledu cijena i količina artikala (F9), dodana su dva nova stupca za prikaz postotka i iznosa potencijalne razlike u cijeni (marže) za artikl.
 • Dodan je novi prozor za analizu prometa artikala: Skladište/Analiza prometa artikala (Ctrl+F8).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Kalendar ostvarene razlike u cijeni (zarada po mjesecima).
 • U izvještajima modula statistika, dodan je dodatni uvijet za generiranje izvještaja - odabir liste artikala i usluga koji sudjeluju u izvještaju.
 • U prozoru za unos stavki kalkulacija dodana je nova postavka Postavke/Automatski izračun prodajne cijene iz važećih podataka. Uključenjem ove postavke, program će automatski predlagati krajnju cijenu iz važećih podataka.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Evidencija plaćanja računa/Kartica plaćanja računa po dobavljaču.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Evidencija plaćanja računa/Neplaćeni računi po dobavljaču.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu faktura: Evidencija plaćanja računa/Kartica plaćanja računa po kupcu.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu faktura: Evidencija plaćanja računa/Neplaćeni računi po kupcu.
 • U prozoru za pregled maloprodajnih kalkulacija dodana je nova tipka (Troškovi...) za definiranje troškova dostave i vlastitih troškova za pojedinu kalkulaciju (uneseni troškovi se dijele po svim stavkama kalkulacije).
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka koja omogućuje da program prilikom unosa stavke fakture gleda količine i cijene na drugom skladištu.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka koja omogućuje da se obradom faktura izdana roba skida sa drugog skladišta i međuskladišnicama automatski prebacuje na radno skladište.

v0.9.26. rel.17.03.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Analiza ostvarenog prometa maloprodajne kase po danima i satima.
 • Uvedena je mogućnost manualnog vođenja evidencije plaćanja prema dobavljačima po osnovi unesenih maloprodajnih kalkulacija (modul Maloprodajne kalkulacije).
 • Uvedena je mogućnost manualnog vođenja evidencije plaćanja od strane kupaca po osnovi izdanih veleprodajnih računa (modul Fakture).
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena (40 x (52.0 x 29.5) mm).
 • U pregledu cijena i količina artikala (F9), dodan je novi stupac za prikaz cijene artikla bez iznosa povratne naknade i poreza.

v0.9.25. rel.09.03.2010.

Izmjene

 • U postavkama programa (Skladište) dodana je mogućnost isključenja ispisa više zapisnika o promjeni cijena (ZOPC) po stranici izvještaja.
 • U prozoru za pregled faktura dodana je nova tipka (Rabati...) za definiranje postotka rabata koji će se primjenjivati na sve stavke fakture.
 • U prozoru za pregled faktura dodana je nova tipka (Storno...) za storniranje selektiranog računa, predujma ili otpremnice.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost uključenja načina rada u kojem otpremnica ne skida robu sa skladišta već se naknadno mora prebaciti u račun čijom obradom će biti rasknjižen i financijski i robni dio.
 • U prozoru za unos stavki faktura dodana je mogućnost uključenja prikaza trenutnog stanja marže za odabrani artikal (izbornik Postavke).

v0.9.24. rel.01.03.2010.

Izmjene

 • Prilikom kreiranja novog veleprodajnog računa iz više otpremnica za istog kupca, omogućeno je spajanje stavki istih artikala/usluga po prosječnoj ili posljednjoj cijeni (samo uz storniranje originalnih otpremnica).

v0.9.23. rel.25.02.2010.

Izmjene

 • U pregledu stavki faktura dodan je novi stupac sa prikazom ostvarene razlike u cijeni po pojedinoj stavci fakture.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa) dodana je nova grupa postavki koje određuju postupanje programa prilikom zaključenja maloprodajne kase.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke zaključenja kase) dodana je mogućnost uključenja ili isključenja pojedinačnog prijenosa R-1 (R-2) računa izdanih preko kase u knjigu I-RA programa FIN.net.
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke zaključenja kase) dodana je mogućnost uključenja ili isključenja prijenosa zaključka maloprodajne kase u knjigu I-RA programa FIN.net odvojeno po načinima plaćanja.
 • U ispisima faktura izrađenih do 31.12.2009., u podacima kupca se prikazuje stari porezni broj (MB ili JMBG) a ne OIB.
 • U podacima grupe artikala, dodano je polje za definiranje rabata u veleprodaji za sve artikle/usluge u istoj grupi. Ako je unesen, ovaj rabat će u fakturi biti predložen kao osnovni rabat, a rabat za kupca kao dodatni.
 • Prilikom prebacivanja predujma ili jedne ili više otpremnica u veleprodajni račun, od sada je potrebno odabrati da li da program stornira originalne dokumente nakon čega će biti moguće raditi izmjene u stavkama novog računa. U suprotnom slučaju neće biti moguće vršiti izmjene u stavkama novog računa.

v0.9.22. rel.09.02.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena (24 x (64.6 x 33.8) mm - fornax F-30).
 • U pregledu cijena i količina artikala (F9), dodan je novi stupac za prikaz kataloškog broja artikla (njegov prikaz je potrebno uključiti u odabiru stupaca za prikaz).

v0.9.21. rel.01.02.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Ostali ispisi/Ulaz/Izlaz robe po poreznim grupama.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost uključenja ili isključenja ispisa opisa artikla u stavkama veleprodajnih računa, ponuda i sl.

v0.9.20. rel.18.01.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi datum početka primjene dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa u obračunu kamata, 01.04.1994. Odabir datuma se vrši u postavkama obračuna kamata.
 • U izvještajima maloprodajne kase: Promet nezaključene smjene i Promet po vrsti plaćanja, dodano je novo polje za prikaz ukupne vrijednosti izdanih R-1 (R-2) računa kroz maloprodajnu kasu.

v0.9.19. rel.08.01.2010.

Izmjene

 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena (24 x (66.4 x 34.0) mm).

v0.9.18. rel.31.12.2009.

Izmjene

 • Prelazak na OIB.

v0.9.17. rel.28.12.2009.

Izmjene

 • Priprema za prijelaz na OIB: U podacima firme, kupaca i dobavljača, dodano je novo polje za unos OIB-a.

v0.9.16. rel.21.12.2009.

Izmjene

 • Dodan je novi modul Ponude u maloprodaji za vođenje evidencije o izdanim ponudama u maloprodaji.
 • Prilikom unosa stavki novog maloprodajnog računa (maloprodajna kasa) dodana je akcija F10 za definiranje postotka popusta na sve do tada unesene stavke računa.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe: Izdatnice/Kartice mjesta troška/Saldo kartica po artiklima.

v0.9.15. rel.14.12.2009.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Inventura skladišta/Ispis inventurne liste sa stanjem - po nazivu.

v0.9.14. rel.10.12.2009.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kalkulacije: Povratnice.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Dnevni računi plaćeni gotovinom.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Računi/Računi plaćeni gotovinom.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Inventura skladišta/Ispis inventurne liste sa stanjem - po bar kodu.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu statistike: Rekapitulacija vrijednosti izlaza roba i usluga po vrsti dokumenta.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu za izlaz robe na komisiju: Kartice komisije/Inventurna lista komisije (dosadašnji izvještaj inventurne liste komisije se od sada zove Inventurna lista za komisionare).

v0.9.13. rel.23.11.2009.

Izmjene

 • Okvir 'Pronađi i zamijeni...' od sada podržava i zamjenu nedefiniranih polja u stupcima.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost isključenja iz ispisa stope PDV-a i iznosa sa PDV-om za stavke veleprodajnih računa, ponuda i predujmova.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost uključenja svih unesenih žiro računa firme u ispis veleprodajnih računa, ponuda i predujmova.
 • Dodan je novi modul za prijenos podataka u financijsko knjigovodstvo programa FIN.net, unutar modula rob alati.
 • U ispisu zapisnika o zamjeni količina dodana je rekapitulacija po poreznim grupama.

v0.9.12. rel.09.10.2009.

Izmjene

 • Evidencija količine robe (ulaz/izlaz/stanje) i usluga (izlaz) se od sada vodi na tri (3) decimale.

v0.9.11. rel.02.10.2009.

Izmjene

 • U dijalogu za unos stavki maloprodajnih kalkulacija, dodan je prikaz informacija o prosječnoj i zadnjoj nabavnoj cijeni artikla.
 • U čarobnjaku za izradu etiketa za označavanje cijena, dodana je mogućnost definiranja teksta koji se ispisuje na poleđini etiketa kada se odabir artikala ne vrši iz liste maloprodajnih kalkulacija.
 • Dodan je novi obrazac za ispis etiketa za označavanje cijena (12 x (70.0 x 74.2) mm).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Rekapitulacija po vrsti dokumenta/Rekapitulacija ulaza robe za period.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Rekapitulacija po vrsti dokumenta/Rekapitulacija izlaza robe za period.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Rekapitulacija po vrsti dokumenta/Rekapitulacija marže za period.
 • U izvještajima modula statistika, dodan je dodatni uvijet za generiranje izvještaja - odabir roba i usluga, samo robe ili samo usluga.
 • U izborniku modula skladišta, dodan je novi element 'Trenutno stanje prihoda...', za dobivanje brzog uvida u ostvarenu razliku u cijeni (maržu) u izdanim veleprodajnim i maloprodajnim računima.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost uključenja u ispis mjesta za potpis primatelja fakture.

v0.9.10. rel.29.07.2009.

Izmjene

 • Ukinuta je evidencija poreza na potrošnju u maloprodajnim kalkulacijama.
 • Uvedena je podrška za osnovnu stopu PDV-a od 23% (potrebna je samo promjena stope PDV-a u osnovnoj poreznoj grupi ili dodavanje nove porezne grupe).

v0.9.9. rel.14.07.2009.

Izmjene

 • U podacima zaglavlja maloprodajnog računa, dodano je polje za evidenciju fakturista (unos fakturiste se uključuje preko postavke Maloprodajna kasa/Ostale postavke/...).
 • Dodan je novi izvještaj u modulu maloprodajne kase: Kartice/Promet po fakturistima.
 • U modulu maloprodajnih kalkulacija, dodan je novi čarobnjak za ispis etiketa za označavanje cijena artikala.
 • U prozoru za odabir artikala i usluga (artikli - količine i cijene) dodan je filter za odabir prikaza svih artikala, artikala kojih ima na bilo kojem skladištu ili artikala kojih ima na lokalnom skladištu. Usluge se uvijek prikazuju.
 • Od sada se u maloprodajnoj kasi, prilikom odabira artikla ili usluge iz liste artikala i usluga (tipka F1), automatski prihvaća odabrani artikl ili usluga bez potrebe za dodatnim pritiskom tipke Enter.
 • U postavkama maloprodajne kase (Maloprodajna kasa/Ostale postavke/...) dodana je nova postavka za uključenje automatskog prebacivanja na unos količine nakon odabira artikla ili usluge.
 • Izvještaj u modulu skladišta: Arhivski ZOPC/Zapisnik o promjeni cijena, od sada sadrži i rekapitulaciju razlike iznosa poreza.

v0.9.8. rel.16.06.2009.

Izmjene

 • U prozorima za pregled firmi i odabir tekuće firme, od sada su firme poredane po abecedi.
 • U prozoru za odabir tekuće firme je dodana kontrola za pretraživanje firmi po nazivu firme ili opisu poslovne godine.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu knjiga popisa: Knjiga trgovine na malo.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Ostali ispisi/Ulaz robe po grupama.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu skladišta: Ostali ispisi/Izlaz robe po grupama.
 • Dodan je novi izvještaj u modulu izdatnica: Izdatnica za vlastite potrebe.
 • U prozoru za pregled HUB obrazaca je dodan skočni izbornik (klik desnom tipkom miša na površinu tablice) koji olakšava odabir HUB obrazaca za ispis.
 • U pregledu maloprodajnih računa dodana je tipka za pretvaranje računa u R-1 (R-2) račun bez obzira da li je isti račun već obrađen ili nije.

v0.9.7. rel.29.05.2009.

Izmjene

 • Kod kalkuliranja maloprodajne cijene (maloprodajne kalkulacije) artikla, dodana je nova kategorija troškova: Vanjski ovisni troškovi.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost definiranja skladišta na kojem će program tražiti količine i cijene artikala prilikom unosa stavki ponuda (samo kod unosa ponuda).

v0.9.6. rel.19.05.2009.

Izmjene

 • Dodana su dva nova izvještaja: Skladišne primke - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Međuskladišne primke - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Zapisnici o zamjeni količina - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Zapisnici o otpisu robe - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Skladišne izdatnice - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Međuskladišne izdatnice - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Primke robe na komisiju, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Odjave komisije, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Izdatnice na komisiju - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Povrati robe s komisije - Saldo, po broju dokumenta i za period.
 • Dodana su dva nova izvještaja: Promet nezaključene smjene maloprodajne kase, za ispis na A4 i POS pisač.
 • Omogućen je ispis izvještaja zaključka maloprodajne kase (Promet po vrsti plaćanja, Promet i porez u periodu i Prodani artikli u periodu) na POS pisač.
 • U maloprodajnoj kasi je dodana mogućnost otvaranja ladice direktno iz programa (tipka F11).
 • U postavkama programa (Maloprodajna kasa/Postavke ispisa maloprodajnih računa) dodana je mogućnost uključenja automatskog otvaranja ladice prilikom ispisa maloprodajnog računa na POS pisač.

v0.9.5. rel.06.05.2009.

Izmjene

 • Dodan je novi modul Komisija za vođenje evidencije o primljenoj komisijskoj robi od strane dobavljača (komitenta).

v0.9.4. rel.28.04.2009.

Izmjene

 • Dodan je novi izvještaj u modulu fakture: Ponuda/Narudžba.

v0.9.3. rel.07.04.2009.

Izmjene

 • Dodan je novi modul Statistika. Pristup modulu se omogućuje preko korisničkih prava (Rob.net/Pregled korisnika programa).
© 2015 Disk d.o.o.