FIN.net verzija v3.0.11. 06.08.2019. - download

Ako vaše računalo na kojem se nalazi program FIN.net nema pristup internetu, FIN.net možete nadograditi manualno. Preuzmite datoteku nadogradnje pomoću gornjeg linka i skinutu datoteku prebacite na računalo na kojem se nalazi FIN.net. Pokrenite FIN.net i u izborniku Pomoć odaberite Nadogradnja programa lokalno...

Povijest nadogradnji i izmjena:

v3.0.11. rel.06.08.2019.

 • E-račun sa prijenosom porezne obveze je usklađen sa izmjenama u strukturi XML e-računa sa kategorijom PPO (Moj-eRačun).

v3.0.10. rel.19.07.2019.

 • Servisna verzija

v3.0.9. rel.03.07.2019.

 • Priprema za podršku slanja e-računa iz faktura (računi) preko servisa Fina e-računi.

v3.0.8. rel.18.06.2019.

 • Dodana je mogućnost uvoza XML datoteka e-računa u knjigu U-RA (modul u-ra/i-ra, Uvoz xml datoteke e-računa u knjigu U-RA...).

v3.0.7. rel.16.05.2019.

 • U izvještajima salda konta kupaca (Ostali ispisi/Dospjela dugovanja po računima i Ostali ispisi/Dospjela dugovanja za konto) dodana je nova postavka ispisa: Redoslijed po nazivu kupaca.

v3.0.6. rel.12.04.2019.

 • U podacima kupaca (list Status) je dodano novo polje: Šalji e-račune. Za vrijednost DA, program će za ovog kupca prikazivati ovu informaciju u pregledu faktura, kao pomoć prilikom odabira računa koji se šalju u obliku e-računa.

v3.0.5. rel.20.03.2019.

 • U datoteku za prijavu knjige URA više ne ulaze ulazni računi sa tuzemnim prijenosom porezne obveze.

v3.0.4. rel.20.02.2019.

 • Servisna verzija

v3.0.3. rel.04.02.2019.

 • U podacima firme (FIN.net/Podaci tekuće firme...), dodano je novo polje: Područje djelatnosti po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Vrijednost A-U. Koristi se prilikom generiranja prijave knjige URA.
 • Od sada se prilikom generiranja XML datoteke za prijavu PDV-a, za uvoz u sustav ePorezna, automatski generira i XML datoteka za prijavu knjige URA, za isto obračunsko razdoblje. U prijavu knjige URA ulaze samo računi iz knjige URA za redovne isporuke, stoga je VAŽNO da dane predujmove ne knjižite u odvojenoj evidenciji, već normalno u knjizi URA za redovne isporuke.
 • Od sada se tekst Opis korištenja (prozor za pregled faktura) može mijenjati preko izbornika do kojeg dolazite klikom desnom tipkom miša na tablicu faktura.
 • Dodan je novi ispis u modulu fakture: Dnevni računi/Računi po načinu plaćanja.
 • Dodan je novi ispis u modulu fakture: Računi/Dnevnik - računi po načinu plaćanja.

v3.0.2. rel.24.12.2018.

 • Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine, ispis ponuda od sada sadržava i tekst "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

v3.0.1. rel.30.11.2018.

 • Servisna verzija

v3.0.0. rel.23.11.2018.

 • Podrška za slanje e-računa iz faktura (računi) preko servisa Moj-eRačun. Za korištenje ove mogućnosti potrebno se registrirati na stranici https://www.moj-eracun.hr/home/registracija. Obavezno odaberite FIN.net kao računovodstveni software. Dobiveni podaci o registraciji (korisničko ime, lozinka) se unose u program u prozoru sa podacima tekuće firme (FIN.net/Podaci tekuće firme...). Slanje računa u obliku e-računa se vrši preko nove tipke (e-račun...), u prozoru za pregled/unos/ispravak faktura.
 • U prozoru za pregled faktura (modul fakture), dodana su tri nova stupca: eR (status e-računa), e-poslan (datum slanja e-računa) i e-preuzet (datum kada je e-račun preuzet). Stupci e-poslan i e-preuzet su standardno sakriveni i potrebno ih je uključiti u pregled preko odabira vidljivih stupaca.

v2.0.66. rel.01.10.2018.

 • U prozoru za definiranje parametara za ispis salda kartica i početnih salda (salda konti kupaca), dodana je nova postavka: Polje za manualni unos teksta napomene. Početna vrijednost ove postavke je uvijek 'Isključeno'.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis kartica i početnih stanja kupaca (salda konti kupaca), dodana je nova postavka: Iznosi u valuti, sa mogućnošću odabira valute iz tablice Tečajna lista (matični podaci).
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis kartica i početnih stanja dobavljača (salda konti dobavljača), dodana je nova postavka: Iznosi u valuti, sa mogućnošću odabira valute iz tablice Tečajna lista (matični podaci).

v2.0.65. rel.30.07.2018.

 • U podacima usluga (matični podaci), dodana je nova vrsta usluga Predujam. U evidenciji usluga može postojati samo jedna usluga vrste Predujam u jednoj poreznoj grupi. Ova se usluga može koristiti u fakturama (veleprodajni računi) za evidentiranje primljenih predujmova i kasnije za umanjenje računa za prije primljeni predujam. Računi koji sadrže stavku storno predujma će imati drugačiji izgled od standardnih računa, sadržavati će dodatne elemente.
 • Dodan je novi konto za automatsko kontiranje: Primljeni predujmovi za isporuku dobara. Koristi se prilikom preuzimanja podataka iz programa ROB.net.

v2.0.64. rel.16.03.2018.

 • Omogućena je izrada prijedloga za ovrhu (modul salda konti kupaca). Moraju se kreirati predlošci ovrha (Microsoft Word dokumenti), za fizičke i za pravne osobe.
 • U podacima vrsta dokumenata (matični podaci/dokumenti), dodano je novo polje: Skračeni naziv, tekst dužine do 3 znaka. Koristiti će se u pojedinim ispisima, umjesto brojčane šifre dokumenta, kad nema mjesta za ispis punog naziva dokumenta.
 • Redizajniran je izvještaj bruto bilance (modul glavna knjiga). Novost je da se u bruto bilanci ispisuje i skupina konta (dužine 2 znaka), ako je ista definirana u kontnom planu.

v2.0.63. rel.28.02.2018.

 • Servisna verzija

v2.0.62. rel.23.02.2018.

 • U prozoru za unos novog ulaznog računa (modul u-ra/i-ra), dodana je nova kontrola za unos: Vrsta priznatog pretporeza, sa mogućom vrijednosti Osobni automobili - 50%. Ako se ulazni račun definira sa ovom vrijednošću, iznos osnovice za PDV po osnovnoj stopi (osnovica za priznati pretporez) će se iskazati na PDV obrascu, u polju VIII 1.1.2.

v2.0.61. rel.16.02.2018.

 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Pozicije/Plan pozicija.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Pozicije/Plan pozicija - analitika.
 • U prozoru za unos/izmjenu stavki knjiženja materijala (modul materijalno), dodana je nova tipka "Prebaci na...". Koristi se za prebacivanje ulaza/izlaza materijala na drugo skladište, ulaz se prebacuje kao izlaz na drugom skladištu, a izlaz kao ulaz.
 • U podacima usluga (matični podaci), dodana je mogućnost definiranja dodatka/nastavka na poziv na broj veleprodajnog računa - fakture. Ako se među stavkama veleprodajnog računa/ponude, nađe usluga sa definiranim dodatkom na poziv na broj, ovaj dodatak će biti dodan na poziv na broj plaćanja kao treća grupa u broju. Ovo vrijedi samo za model HR05 poziva na broj. Ako u računu postoji više usluga sa definiranim dodatkom poziva na broj, uzima se samo dodatak prve usluge po redu.

v2.0.60. rel.17.10.2017.

 • VAŽNO: Ispravljena je greška/(promjena u prethodnoj verziji) kod generiranja PDV obrasca iz knjige U-RA za firme koje obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, za: račune za primljene isporuke u tuzemstvu, račune po osnovi obračuna prema naplaćenoj naknadi i račune za uvoz. Pretporez u računima koji su knjiženi sa "ne može se odbiti" nisu ulazili u PDV obrazac bez obzira što je bio definiran datum obračuna PDV-a. Sada je vraćeno da parametar "može/ne može se odbiti" ne utjeće na ulazak pretporeza u PDV obrazac za navedene tipove ulaznih računa. Kod ulaznih računa za tuzemni prijenos porezne obveze, stjecanje dobara i primljene usluge unutar EU i primljene isporuke od poreznih obveznika bez sjedišta u RH, gdje može postojati iznos obveze za PDV, parametar "može/ne može se odbiti" utjeće da li će iznos pretporeza biti uključen u PDV obrazac ili neće (kada je definiran datum obračuna PDV-a, iznos obveze za PDV ulazi u PDV obrazac bez obzira na parametar "može/ne može se odbiti").

v2.0.59. rel.10.10.2017.

 • Dodan je novi modul: Ostale knjige/Knjiga tražbina i obveza, za obrtnike. Ovaj modul je samostalan te njegova obrada ne utjeće na ostale evidencije.

v2.0.58. rel.01.08.2017.

 • Dodan je novi ispis u modulu salda konta kupaca: Ostali ispisi/Evidencija ovrha - kumulativ.
 • Dodan je novi element u prozoru za unos ulaznih računa u knjigu U-RA: Knjiži (gotovinsku) uplatu u Blagajnu. Ovaj element je moguće uključiti samo kada je uključen i element Knjiži uplatu u GK i SKD, a uključen je modul Blagajna. Za ulazne račune sa oznakom knjiži uplatu u blagajnu, obradom će se automatski knjižiti uplate u modul blagajna. U modulu blagajne mora postojati otvoreno razdoblje blagajne za datume plaćanja ulaznih računa.

v2.0.57. rel.18.07.2017.

 • Dodana je nova evidencija u modulu salda konta kupaca, Evidencija ovrha. Ova evidencija je samostalna i nije povezana sa podacima u salda kontima kupaca, a omogućava lakše praćenje utuženih računa i plaćanja po istima.
 • Dodan je novi ispis u modulu salda konta kupaca: Ostali ispisi/Evidencija ovrha - po broju ovrhe.
 • Dodan je novi ispis u modulu salda konta kupaca: Ostali ispisi/Evidencija ovrha - po kupcu za period.

v2.0.56. rel.05.07.2017.

 • Fiskalizacija računa je prilagođena promjenama koje su stupile na snagu 01.07.2017. Prijava (i odjava) poslovnih prostora za fiskalizaciju (kao i promjena podataka o radnom vremenu) se od sada vrši direktno preko sustava e-Porezna. Prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju se i dalje mora izvršiti i kroz program, ali su unesene informacije samo informativne (osim oznaka poslovnog prostora) i ne šalju se van programa, a mogu se koristiti za izradu internog akta.
 • Prilikom generiranja OPZ-STAT-1 izvješća, program od sada kontrolira da li svi kupci, uključeni u izvješće, imaju definiran OIB, i upozorava porukom o grešci ako su takvi kupci pronađeni.
 • U podacima salda konta kupaca, dodan je novi podatak: Utuženi račun. Vrijednost ovog podatka može biti DA ili NE, a može se koristiti za lakše praćenje već utuženih računa.
 • U podacima pozicija (matični podaci/pozicije), dodani su novi podaci - iznosi za prvi i drugi rebalans. Ispis bilance plana po pozicijama je proširen sa ovim podacima.

v2.0.55. rel.23.05.2017.

 • Dodan je novi ispis u modulu za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Kumulativ primki za period.
 • Dodan je novi ispis u modulu za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Kumulativ izdatnica za period.
 • Dodan je novi ispis u modulu za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Kumulativ ulaza/izlaza za period.
 • Dodan je novi ispis u modulu za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Kumulativ svih dokumenata za period.
 • U podacima dobavljača, dodana su dva nova podatka: Model i poziv na broj platitelja. Ako su ovi podaci definirani, prilikom generiranja naloga za plaćanje računa dobavljača/zbrojnog naloga (modul salda konti dobavljača), isti se koriste kao model i poziv na broj platitelja.
 • U podacima knjige prometa (obrtnici, modul Ostale knjige), dodan je novi podatak: Iznos naplaćen bezgotovinskim putem.

v2.0.54. rel.14.03.2017.

 • U postavkama programa (Glavna knjiga/Ostale postavke glavne knjige) dodana je nova postavka: Sortiraj stavke temeljnice u pregledu - od starije prema novijoj. Ova postavka je standardno isključena, a čuva se na razini korisnika programa.
 • Ispis pojedinačne temeljnice se vrši po redoslijedu unosa, tako da odgovara načinu na koji se temeljnica prikazuje u prozoru za pregled.

v2.0.53. rel.27.02.2017.

 • Servisna verzija

v2.0.52. rel.13.02.2017.

 • U prozoru za unos/izmjenu ulaznog/izlaznog računa (knjige U-RA i I-RA), a kada se vodi glavna knjiga, a brojevi temeljnica generiraju po vrsti dokumenta (uz isključenu postavku 'U istom radnom mjesecu, koristi isti broj temeljnice'), dodan je novi element: 'Dokument knjiženja u GK'. Ovaj element je standardno isključen a uključuje se preko izbornika Elementi. Unos dokumenta knjiženja u GK nije obavezan a ako se unese, prilikom obrade knjiga U-RA/I-RA, umjesto dokumenta za automatsko dokumentiranje ulaznih/izlaznih računa, koristi se unesena vrsta dokumenta za knjiženje u GK.
 • U prozoru za pregled glavne knjige, pregled/tablica temeljnica, dodani su novi stupci: Knjiženo i Knjižio. Ovi stupci su standardno isključeni a mogu se uključiti preko odabira stupaca tablice za prikaz. Ova polja prikazuju datum obrade i operatera knjiženja/obrade temeljnice. Ako je temeljnica obrađivana više puta, prikazuju zadnji datum i posljednjeg operatera knjiženja/obrade.
 • U prozoru za pregled glavne knjige, pregled/tablica stavki temeljnice, dodani su novi stupci: Knjiženo i Knjižio. Ovi stupci su standardno isključeni a mogu se uključiti preko odabira stupaca tablice za prikaz. Ova polja prikazuju datum obrade i operatera knjiženja/obrade stavke temeljnice.
 • U ispisima 'Kartica prometa', salda konta kupaca i salda konta dobavljača (Kartice/Sav sadržaj ...), dodano je novo polje 'Broj temeljnice'.

v2.0.51. rel.02.02.2017.

 • Servisna verzija

v2.0.50. rel.19.12.2016.

 • Fiskalizacija računa je prilagođena promjenama koje stupaju na snagu 09.01.2017.
 • U prozoru za definiranje parametara za ispis veleprodajnih računa (fakture) - po broju, dodana je nova postavka: Uključi ispis okvira za ispravak pretporeza (za storno račune). Početna vrijednost ove postavke je uvijek 'Isključeno'. Može se koristiti kod ispisa storno računa kada se od kupca želi dobiti ovjerena potvrda da je storno račun zaista i proknjižen.

v2.0.49. rel.13.09.2016.

 • Ispravljena je greška zbog koje se, u nekim (novijim) firmama, knjiženjem izvadaka kroz glavnu knjigu, ne bi zatvarali računi u salda kontima označeni za zatvaranje.

v2.0.48. rel.27.08.2016.

 • Generiranje obrasca OPZ-STAT-1 je prošireno tako da obuhvaća i račune koji su u evidenciji potpuno ili djelomično zatvoreni, ako su datumi uplate veći od krajnjeg datuma plaćanja za izvješće.

v2.0.47. rel.04.08.2016.

v2.0.46. rel.11.07.2016.

 • Omogućeno je generiranje obrasca OPZ-STAT-1 za ostale datume izvješća (31.03.2016., 30.06.2016., ...).

v2.0.45. rel.31.05.2016.

 • Uvedena je podrška za datoteke univerzalnog zbrojnog naloga (u obliku XML datoteke) u upotrebi od 06.06.2016.

v2.0.44. rel.23.02.2016.

v2.0.43. rel.19.02.2016.

 • Dodane su šifre 52 i 54 Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, za obrazac JOPPD, za neoporezive primitke isplaćene preko blagajne.

v2.0.42. rel.12.02.2016.

 • Dodan je novi ispis za osnovna sredstva: Amortizacija/Pregled amortizacije po datumu nabave. Pregled amortizacije se odvaja na dio za osnovna sredstva nabavljena do 31.12.2007. i na dio za osnovna sredstva nabavljena od 01.01.2008.

v2.0.41. rel.10.02.2016.

 • U podacima kupaca, dodano je novo polje: Isključen iz obrasca OPZ-STAT-1. Računi kupaca sa ovom oznakom neće ulaziti u obrazac OPZ-STAT-1.
 • U prozoru za unos nove/izmjenu postojeće stavke u salda kontima kupaca, dodano je novo polje: Isključen iz obrasca OPZ-STAT-1. Računi sa ovom oznakom neće ulaziti u obrazac OPZ-STAT-1.

v2.0.40. rel.29.01.2016.

 • Dodan je statistički izvještaj (modul salda konta kupaca) o dospjelim, a nenaplaćenim računima - obrazac OPZ-STAT-1.
 • U podacima kupaca dodano je novo polje Kupac građanin. Svi kupci označeni kao kupac građanin, prema kojima imamo dospjela a nenaplaćena potraživanja, ulaze u obrazac OPZ-STAT-1 u skupnom iznosu u poljima III.2. i III.3.
 • Dodan je novi ispis u modulu za materijalno knjigovodstvo: Inventura na skladištu/Ispis inventurne liste po kontu grupe.

v2.0.39. rel.15.01.2016.

 • U podacima firme (zastupnik) dodano je novo polje: Osoba odgovorna za izdavanje računa. Ovaj tekst se ispisuje na veleprodajnim računima.

v2.0.38. rel.24.12.2015.

 • Dodana su nova konta za automatsko kontiranje: Uračunani PDV po stopi od 5%, Uračunani PDV po stopi od 13%, Uvoz računa iz KASE u knjigu I-RA - Uračunani PDV u prodajnu cijenu po stopi od 5% i Uvoz računa iz KASE u knjigu I-RA - Uračunani PDV u prodajnu cijenu po stopi od 13%. Koriste se prilikom preuzimanja podataka iz programa ROB.net.
 • Prilikom zatvaranja godine, modula salda konta kupaca, od sada se ne brišu zatvoreni računi i uplate iz godine zatvaranja ili stariji, već isti i dalje ostaju u evidenciji. Ova promjena je napravljena jer će se podaci za statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima (obrazac OPZ-STAT-1) prikupljati iz evidencije u salda kontima kupaca.

v2.0.37. rel.24.11.2015.

v2.0.36. rel.14.10.2015.

 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Organizacijske jedinice i mjesta troška/Kartica konta - po organizacijskim jedinicama.
 • U postavkama ispisa naloga za plaćanje (HUB 3), ako je odabran samo jedan nalog za ispis, dodana je mogućnost definiranja broja kopija tog naloga prilikom ispisa. Npr. za ispis više kopija (1-200) jednog predloška naloga za prijenos/uplatu/isplatu.

v2.0.35. rel.30.09.2015.

 • Dodan je novi ispis u modulu Fin alati/Nalozi za plaćanje (HUB3): Ispis bianco naloga za isplatu.
 • U postavkama programa (Alati/Postavke naloga za plaćanje (HUB 3)) dodana je nova postavka: Ispis iznosa na talonu poravnato u desno.

v2.0.34. rel.07.09.2015.

 • Uvedena je podrška za nove certifikate fiskalizacije koji će ući u upotrebu u 4. kvartalu 2015. godine. Postojeći certifikati ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne valjanost.

v2.0.33. rel.10.08.2015.

 • Dodan je novi ispis u salda kontima kupaca: Ostali ispisi/Ispis opomena sa uplatnicom. Ovaj ispis je prilagođen za papir koji na dnu ima HUB 3A uplatnicu. Nije podržan ispis za kupce koji imaju više od 10 otvorenih računa.
 • Dodan je novi ispis u modulu fakture: Računi/Računi sa uplatnicom - po broju. Ovaj ispis je prilagođen za papir koji na dnu ima HUB 3A uplatnicu. Nije pogodan za ispis računa sa više od 5-6 stavki računa.
 • U postavkama programa (Salda konti kupaca) dodana je mogućnost definiranja vertikalnog pomaka ispisa (svih polja) HUB 3A obrasca.

v2.0.32. rel.16.04.2015.

 • Obrazac PPO je prilagođen izmjenama koje su u primjeni od 01.01.2015.

v2.0.31. rel.05.03.2015.

 • JOPPD obrazac, za isplate neoporezivih primitaka, je prilagođen novom formatu koji je u upotrebi od 01.03.2015.
 • U podacima firme (postavke) dodana je nova postavka: U ispisima faktura prikazuj oznaku R-1 ili R-2 i, ako je to uključeno, tekst o obračunu PDV-a prema naplaćenim naknadama.

v2.0.30. rel.20.02.2015.

 • Dodan je novi ispis za osnovna sredstva: Inventura/Ispis obrađene inventure po kontu.

v2.0.29. rel.10.02.2015.

v2.0.28. rel.09.02.2015.

 • U podacima firme (osnovni podaci) dodano je novo polje: Obračun prema naplaćenim naknadama. Ova postavka uključuje oporezivanje i plaćanje PDV prema naplaćenim naknadama za obavljene isporuke.
 • U postavkama programa (Alati/Nalozi za plaćanje (HUB 3)) dodana je mogućnost definiranja horizontalnog pomaka ispisa (svih polja) talona HUB 3A obrasca.
 • U postavkama programa (Alati/Postavke naloga za plaćanje (HUB 3)) dodana je nova postavka: Ispis 2D barkoda na HUB 3 nalozima za plaćanje (uplatnicama).
 • U postavkama programa (Blagajna) dodana je nova postavka: Na uplatnicama i isplatnicama ispisuj mjesto za potpis likvidatora.
 • U prozoru za plaćanje računa dobavljača (modul salda konti dobavljača), dodana je mogućnost odabira redoslijeda računa za plaćanje po datumu dospijeća (standardno) ili po rednom broju u knjizi U-RA.

v2.0.27. rel.18.11.2014.

 • Dodan je novi ispis u salda kontima kupaca: Kartice/Specifikacija otvorenih stavki.
 • Dodan je novi ispis u salda kontima dobavljača: Kartice/Specifikacija otvorenih stavki.
 • U izborniku Fin.net, dodana je opcija za izradu brze zaštitne kopije, samo baza podataka radnih godina, svih firmi: Zaštitna kopija svih radnih godina....

v2.0.26. rel.21.10.2014.

 • Dodan je novi statistički izvještaj (modul statistika): Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (S-PR-RAS-NPF). Podržan je izvoz obrasca S-PR-RAS-NPF u Microsoft Excel datoteku.

v2.0.25. rel.17.10.2014.

 • Dodan je novi obrazac PPO (modul u-ra/i-ra), pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze. Moguć je ispis na pisač i izvoz za aplikaciju ePorezna. Podaci za ovu prijavu se prikupljaju iz knjige I-RA.
 • Dodan je novi statistički izvještaj (modul statistika): Prijava poreza na dobit (PD). Podržan je izvoz obrasca PD u XML datoteku za uvoz u aplikaciju e-Porezna.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartice konta knjiženja/Salda kartica materijala po kontu.

v2.0.24. rel.17.07.2014.

 • U prozoru za pregled, unos i ispravak faktura (modul fakture), dodana je nova tipka (Storno...) za storniranje veleprodajnog računa.
 • Omogućen je ispis JOPPD obrasca, za isplate neoporezivih primitaka, nakon njegovog uspješnog generiranja (modul blagajna).
 • Dodan je novi ispis u salda kontima kupaca: Ostali ispisi/Računi otvoreni u razdoblju dospijeća.
 • U prozoru za unos novog ulaznog računa (modul u-ra/i-ra), za firme R-1, kada je definiran datum plaćanja računa, dodana je nova kontrola za unos: Knjiži uplatu u GK i SKD, sa mogućim vrijednostima DA i NE. Postavljanjem vrijednosti na DA, obradom ulaznog računa, automatski će se proknjižiti i uplata za isti račun. Ovaj način knjiženja se može koristiti kod ulaznih računa plaćenih gotovinom kada se ne vodi blagajna.
 • U prozoru za unos novog izlaznog računa (modul u-ra/i-ra) dodana je nova postavka (izbornik Postavke): Osnovna stopa PDV-a za ovaj račun, za odabir stope PDV-a od 25%, 23% ili 22%.

v2.0.23. rel.06.05.2014.

 • Dodana je nova matična tablica: Primatelji neoporezivih primitaka. Ovo je evidencija osoba kojima se isplaćuju neoporezivi primici preko blagajne.
 • U prozoru za pregled, unos i ispravak stavki blagajne (modul blagajna), omogućen je unos isplata neoporezivih primitaka (tipka Dodaj).
 • U prozoru za pregled, unos i ispravak stavki blagajne (modul blagajna), dodana je nova tipka (JOPPD...) za generiranje JOPPD obrasca iz evidentiranih isplata neoporezivih primitaka, u obliku XML datoteke za uvoz u aplikaciju e-Porezna.
 • U prozoru za unos ili izmjenu podataka osnovnog sredstva (modul osnovna sredstva/matične datoteke), dodana je nova kvačica koja omogućuje isključivanje osnovnog sredstva iz pojedinih ispisa (pregleda) amortizacije ako je istom sredstvu knjigovodstvena vrijednost jednaka nuli.

v2.0.22. rel.01.04.2014.

 • Prilikom pripreme za kontiranje ulaznog računa, program od sada popunjava i konto knjiženja osnovice, gledajući u kontiranja arhivskih računa istog dobavljača (samo ako se radi o kontu klase 4).
 • Dodana je nova grupa ispisa u materijalnom knjigovodstvu: Kartice konta knjiženja.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartice mjesta troška/Salda kartica po kontu knjiženja.
 • U postavkama programa (Materijalno knjigovodstvo) dodana je nova postavka: Uključeno knjiženje kontiranih stavki materijala u glavnu knjigu obradom.

v2.0.21. rel.18.02.2014.

 • U prozoru za pregled, unos i ispravak ulaznih računa (knjige U-RA), dodana je nova tipka (U Blag...) za knjiženje obrađenog ulaznog računa u blagajnu, u obliku gotovinske isplate. Da bi se prijenos mogao izvršiti, mora postojati otvoreno razdoblje blagajne koje obuhvaća datum (plaćanja) željenog ulaznog računa.

v2.0.20. rel.07.02.2014.

 • Ispisi knjiga U-RA i I-RA su prilagođeni aktualnim izmjenama u poreznim evidencijama (od 01.01.2014.). I dalje postoje stari ispisi ovih knjiga, a isti se koriste za periode zaključno sa 31.12.2013.
 • Dodani su novi obrasci PDV i PDV-K koji su u uporabi od 01.01.2014., a koji su prilagođeni za novu međustopu PDV-a od 13%. Program ovisno o obračunskom razdoblju (prije ili nakon 01.01.2014.) kreira stari ili novi PDV (PDV-K) obrazac.

v2.0.19. rel.31.12.2013.

 • Dodan je novi ispis u blagajni: Blagajna/Blagajnički izvještaj za period.
 • Dodana su dva nova ispisa u modulu fakture: Dnevni računi/Računi plaćeni gotovinom i Računi/Dnevnik - računi plaćeni gotovinom.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Pozicije/Kartica konta po pozicijama.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Pozicije/Bilanca konta po pozicijama.
 • Uvedena je podrška za novu međustopu PDV-a od 13%.

v2.0.18. rel.17.10.2013.

 • Dodan je novi ispis za knjigu primitaka i izdataka: Kartice vrsta promjena/Kartica prolaznih stavki.
 • Dodan je novi ispis za knjigu primitaka i izdataka: Kartice vrsta promjena/Rekapitulacija prolaznih stavki.
 • U postavkama programa (U-RA/I-RA) dodana je nova postavka: Izbornik za odabir novog ulaznog ili izlaznog računa u novom (od 01.07.2013.) ili starom (do 30.06.2013.) obliku. Ova postavka je standardno isključena. Bez uključenja ove postavke, omogućen je samo unos novih računa u novom obliku.

v2.0.17. rel.04.10.2013.

 • U knjizi izlaznih računa (od 01.07.2013.), dodano je novo polje za unos iznosa: Prolazna stavka. Ovdje možete knjižiti iznose koji ne ulaze u PDV prijavu (povratna naknada, boravišna pristojba, ...).
 • U knjizi primitaka i izdataka, dodano je novo polje za unos iznosa: Prolazna stavka. Ovdje možete knjižiti iznose koji nisu ni primitak niti izdatak.
 • U postavkama programa (U-RA/I-RA) dodana je nova postavka: Odbitak pretporeza po R-2 računima nakon 01.07.2013. (za firme R-1). Ova postavka je standardno isključena. Uključenjem ove postavke, svi novi ulazni računi tipa R-2, će ući u obračunsko razdoblje za obračun PDV-a (za priznavanje pretporeza) bez obzira da li su isti plaćeni ili ne.

v2.0.16. rel.24.09.2013.

 • U modulu salda konti dobavljača, dodan je novi izbor: Plaćanje računa. U ovom prozoru se mogu odabirati neplaćeni (nezatvoreni) računi za plaćanje zbrojnim nalogom, u cijelosti ili djelomično. Kreirani zbrojni nalog se pojavljuje u prozoru Zbrojni nalozi plaćanja.
 • U modulu salda konti dobavljača, dodan je novi izbor: Zbrojni nalozi plaćanja. U ovom prozoru se prikazuju svi kreirani zbrojni nalozi za plaćanje. Isti se mogu izvesti u obliku tekstualne datoteke za uvoz u internet bankarstvo. Obradom zbrojnog naloga, proknjižiti će se uplate u salda konta dobavljača i glavnu knjigu, te će se automatski izvršiti zatvaranja računa ovim uplatama.

v2.0.15. rel.11.09.2013.

 • Kod unosa HUB 3 obrasca, od sada je dozvoljen (uz upozorenje) unos i ispis naloga bez broja računa platitelja i (ili) primatelja.
 • Dodan je novi ispis za knjige ulaznih računa (U-RA/Dodatne evidencije primljenih računa): Evidencija za tuzemni prijenos porezne obveze.
 • Dodan je novi ispis za knjige ulaznih računa (U-RA/Dodatne evidencije primljenih računa): Evidencija za stjecanje dobara i usluga iz EU.
 • Dodan je novi ispis za knjige ulaznih računa (U-RA/Dodatne evidencije primljenih računa): Evidencija za stjecanje dobara iz EU.
 • Dodan je novi ispis za knjige ulaznih računa (U-RA/Dodatne evidencije primljenih računa): Evidencija za stjecanje usluga iz EU.
 • Dodan je novi ispis za knjige ulaznih računa (U-RA/Dodatne evidencije primljenih računa): Evidencija za stjecanje dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH.

v2.0.14. rel.27.08.2013.

 • U postavkama programa (Fakture/Postavke obrade) dodana je nova postavka: Knjiženje računa za predujam u knjigu I-RA za redovne isporuke. Ova postavka je standardno isključena.

v2.0.13. rel.14.08.2013.

 • Izgled ponude u veleprodaji od sada više ne sadrži vrijeme izdavanja (sati i minuta) i OIB kupca. Ovo je učinjeno radi toga što se po novom Zakonu kao račun može smatrati svaki dokument koji sadrži sve propisane elemente.
 • U prozoru za unos novog ulaznog računa (modul u-ra/i-ra) dodana je nova postavka (izbornik Postavke): Auto-otvaranje dijaloga za odabir teksta napomene. Uključenjem ove postavke, tijekom unosa novog ulaznog računa, dolaskom na polje za unos teksta napomene, automatski se jednokratno otvara dijalog za odabir teksta napomene.
 • U prozoru za unos novog izlaznog računa (modul u-ra/i-ra) dodan je novi element (izbornik Elementi): Model poreza (krajnja potrošnja), u istom obliku kao i kod unosa starih izlaznih računa.
 • Dodana su nova konta za automatsko kontiranje: Obveza za PDV po isporukama u maloprodaji, za stope PDV-a od 5%, 10% i 25%. Koriste se prilikom preuzimanja podataka iz programa ROB.net.

v2.0.12. rel.09.08.2013.

 • Dodan je novi obrazac PDV-S, prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije. Moguć je ispis na pisač i izvoz za aplikaciju ePorezna. Podaci za ovu prijavu se prikupljaju iz knjige U-RA.
 • Dodan je novi obrazac ZP, zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije. Moguć je ispis na pisač i izvoz za aplikaciju ePorezna. Podaci za ovu prijavu se prikupljaju iz knjige I-RA.

v2.0.11. rel.07.08.2013.

 • U podacima firme dodani su detaljni podaci o poreznom zastupniku. Ovi podaci se, ako su definirani, koriste prilikom generiranja PDV obrasca.
 • Dodan je novi obrazac PDV koji je u uporabi od 01.07.2013. Program ovisno o obračunskom razdoblju (prije ili nakon 01.07.2013.) kreira stari ili novi PDV obrazac.
 • VAŽNO: Zbog velikih promjena u poreznim evidencijama od 01.07.2013. i kratkog vremena za njihovo implementiranje, OBAVEZNO provjeriti generirani PDV obrazac za srpanj 2013., ručno i iz unesenih evidencija.

v2.0.10. rel.01.08.2013.

 • Ispisi knjiga U-RA i I-RA su prilagođeni aktualnim izmjenama u poreznim evidencijama (od 01.07.2013.). I dalje postoje stari ispisi ovih knjiga, a isti se koriste za periode zaključno sa 30.06.2013.

v2.0.9. rel.26.07.2013.

 • Predlošci kontiranja ulaznih i izlaznih računa su prilagođeni novim knjigama U-RA i I-RA. Postojeće predloške je potrebno manualno pregledati i dodati potrebna konta za odgovarajuće evidencije.

v2.0.8. rel.20.07.2013.

 • Preuzimanje podataka iz programa ROB.net je prilagođeno promjenama u podacima za preuzimanje, izvezenim iz verzije programa ROB.net, broj 2.0.13. ili veće.
 • Automatsko knjiženje u knjige U-RA i I-RA, obradom kalkulacija ili faktura, je prilagođeno novom obliku ulaznih i izlaznih računa (od 01.07.2013.).

v2.0.7. rel.08.07.2013.

 • Automatsko knjiženje u knjige U-RA i I-RA, obradom kalkulacija ili faktura, za sada još uvijek kreira ulazne i izlazne račune u starom obliku (do 30.06.2013.).

v2.0.6. rel.02.07.2013.

 • Logo firme od sada može biti i u png slikovnom formatu (datoteke sa ekstenzijom .png).
 • U podacima firme je dodano novo polje: PDV ID broj (PDV identifikacijski broj). Ovaj broj će dobiti, ili ga moraju zatražiti, svi poduzetnici koji posluju na zajedničkom tržištu Europske unije.
 • U matičnim podacima kupaca i dobavljača (partnera) dodana su dva nova polja: PDV ID broj i Unutar EU. Polje 'Unutar EU' je, ovom nadogradnjom, svim partnerima postavljeno na vrijednost DA. Svim partnerima čije sjedište se NE nalazi unutar zajedničkog tržišta Europske unije, morate manualno postaviti ovu vrijednost na NE.
 • Uvedena je nova knjiga izlaznih računa: Knjiga I-RA za isporuke u EU i izvoz.
 • Unos računa u knjigu U-RA je odvojen na unos računa do 30.06.2013. i unos računa od 01.07.2013.
 • Unos računa u knjigu I-RA je odvojen na unos računa do 30.06.2013. i unos računa od 01.07.2013.

v2.0.5. rel.07.06.2013.

 • Dorađeno je manualno kontiranje ulaznih i izlaznih računa na novi način (postavke programa, modul Ura/Ira, postavka: Novi način manualnog kontiranja računa (unos kao u Excel tablicu)).

v2.0.4. rel.04.06.2013.

 • U postavkama programa (Alati/Nalozi za plaćanje (HUB 3)) dodana je nova postavka: Obrazac HUB 3A, format za ispis na matrični pisač.
 • U postavkama programa (Alati/Nalozi za plaćanje (HUB 3)) dodana je nova postavka: Ispis fiksnih polja HUB 3 obrasca (IBAN, Model, ...) u kućice.
 • Implementacija IBAN konstrukcije bankovnog računa (Od 1. lipnja 2013. IBAN (International Bank Account Number) postaje obvezan za izvršavanje svih plaćanja preko računa).
 • Svim partnerima (kupcima i dobavljačima) u evidenciji, program će ovom nadogradnjom, jednokratno, prebaciti sve žiro račune u IBAN brojeve.
 • U postavkama programa (Ura/Ira) dodana je nova postavka: Novi način manualnog kontiranja računa (unos kao u Excel tablicu). Ova postavka je standardno uključena.

v2.0.3. rel.06.05.2013.

 • U prozoru za pregled, unos i ispravak stavki blagajne, dodana je nova tipka (Renum) za renumeraciju tekućeg razdoblja blagajne po datumu knjiženja.

v2.0.2. rel.19.04.2013.

 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: Model poziva na broj plaćanja. Moguć je odabir između modela 02 i 05.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: Prijenos broja veleprodajnog računa u knjigu I-RA u novom formatu.
 • U postavkama programa (Alati/Nalozi za plaćanje (HUB 3)) dodana je nova postavka: Centralno pozicioniranje HUB 3 obrasca za ispis u ladicu pisača.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta kupaca: Ostali ispisi - Računi otvoreni duže od 30 dana, dodana je mogućnost odabira broja dana 30, 60, 90 ili 120.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta kupaca: Kartice kupaca - Salda kartica i Kartice kupaca - Početna salda, dodan je novi parametar ispisa: Samo kupci sa saldom (različitim od nule).
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta dobavljača: Kartice dobavljača - Salda kartica i Kartice dobavljača - Početna salda, dodan je novi parametar ispisa: Samo dobavljači sa saldom (različitim od nule).

v2.0.1. rel.28.03.2013.

 • Omogućeno je generiranje internog akta iz podataka o prijavama poslovnih prostora (izbornik Fiskalizacija) u obliku Microsoft Word dokumenta.

v2.0.0. rel.19.03.2013.

 • U podacima firme je dodano novo polje sa datumom početka obveze fiskalizacije (1.1.2013., 1.4.2013., 1.7.2013. ili bez obveze fiskalizacije).
 • U matičnim podacima fakturista (operatera), dodano je novo polje OIB. Izdavanje računa je dozvoljeno samo fakturistima sa upisanim OIB-om.
 • U matičnim podacima načina plaćanja, dodano je novo polje: Način plaćanja. Ovaj podatak je preduvjet za postupak fiskalizacije veleprodajnih računa.
 • U matičnim podacima skladišta, dodano je novo polje: Oznaka poslovnog prostora. Unosom oznake poslovnog prostora, na ispisima računa (od 01.01.2013.) će se koristiti novi format broja računa, bez obzira jeli izvršena prijava poslovnih prostora u Poreznu upravu radi postupka fiskalizacije. Jednom kada se poslovni prostori prijave u Poreznu upravu (Fiskalizacija/Prijava poslovnog prostora...), izmjena oznake poslovnog prostora više nije dozvoljena.
 • Uvedena je podrška za postupak fiskalizacije u prometu gotovinom. Gotovinom se smatra svaki oblik plaćanja osim transakcijski. Svi računi (osim računa iz predujma) i predujmovi, izdani kroz veleprodaju (fakture), sa načinom plaćanja koji nije transakcijski, podliježu postupku fiskalizacije.
 • U modulu faktura, u izborniku Skok na unos, dodana su dva nova izbora: Unos paragon računa i Unos paragon predujma.
 • U modulu faktura, dodan je novi izbor: Pregled računa izdanih bez JIR-a.
 • U glavnom izborniku programa, dodan je novi izbornik: Fiskalizacija. Preko ovog izbornika dolazite do mogućnosti prijave podataka o poslovnim prostorima u Poreznu upravu. Prijavom poslovnih prostora započinje postupak fiskalizacije za sve novo izdane račune bez obzira na datum početka obveze fiskalizacije.
 • Prilikom kreiranja nove fakture (veleprodajnog računa/predujma/...), datum i vrijeme fakture se automatski popunjavaju sa točnim vremenom, ne više sa radnim datumom.

v1.9.3. rel.06.03.2013.

 • U postavkama programa (Alati/Nalozi za plaćanje (HUB 3)) dodana je nova postavka: Prilikom ispisa HUB 3A obrasca (prijenos), na talonu ispisuj platitelja.
 • U prozoru za definiranje parametara ispisa HUB-3 naloga za plaćanje, dodan je novi parametar: Prilikom ispisa, ne ispisuj datum izvršenja naloga.

v1.9.2. rel.27.02.2013.

 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Promet za period - po kontu grupe.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Salda konta grupa po dokumentu.
 • Preuzimanje podataka iz programa ROB.net je prilagođeno promjenama u podacima za preuzimanje, izvezenim iz verzije programa ROB.net, broj 2.0.4. ili veće.
 • Dodan je novi modul: Fin alati/Nalozi za plaćanje (HUB3).

v1.9.1. rel.21.01.2013.

 • Ispisi knjiga U-RA i I-RA su prilagođeni aktualnim izmjenama u poreznim evidencijama (od 01.01.2013.). Broj stupaca je ostao isti, evidentirani izdani i primljeni računi po stopama 5% i 10% se iskazuju u jednom stupcu. I dalje postoje stari ispisi ovih knjiga, a isti se koriste za periode zaključno sa 31.12.2012.
 • Dodani su novi obrasci PDV i PDV-K koji su u uporabi od 01.01.2013., a koji su prilagođeni za novu sniženu stopu PDV-a od 5%. Program ovisno o obračunskom razdoblju (prije ili nakon 01.01.2013.) kreira stari ili novi PDV (PDV-K) obrazac.
 • Dodano je novo polje (Ura/Ira) u tablice: glavna knjiga, knjiga primitaka i izdataka i salda konta kupaca i dobavljača. U ovom polju se prikazuje redni broj i godina ulaznog ili izlaznog računa iz kojeg je obradom nastao zapis u ovim tablicama.

v1.9.0. rel.28.12.2012.

 • Grupa izvještaja "Rekapitulacija GK - SK" u glavnoj knjizi je preimenovana u "Kupci i dobavljači".
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kupci i dobavljači/Salda kupaca.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kupci i dobavljači/Salda dobavljača.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kupci i dobavljači/Kartica kupca.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kupci i dobavljači/Kartica dobavljača.
 • U modulu fin alati, dodana je mogućnost preuzimanja bankovnih izvadaka (izbornik Preuzimanje bankovnih izvadaka) iz datoteka za dostavu izvadaka na elektronskom mediju (univerzalni format).
 • U postavkama programa (Robno knjigovodstvo) dodana je nova postavka: Obrada maloprodajnih kalkulacija razdvaja prodajne iznose po poreznim grupama. Ova postavka je standardno uključena.
 • Dodana je nova matična tablica: Pozicije. Svaka pozicija se sastoji od šifre, naziva, konta knjiženja i planiranog iznosa. Više pozicija može biti povezano sa istim kontom. Npr. knjiženjem ulaznog računa na određenu poziciju, iznos osnovice će se automatski knjižiti na konto te pozicije.
 • Dodano je novo polje (Pozicija) u tablice: glavna knjige, knjiga U-RA, knjiga I-RA, blagajna i kupci/dobavljači. Polje je u početku skriveno i potrebno je (ako to želite) uključiti njegov prikaz preko izbornika Elementi u prozorima za unos stavki.
 • Dodana je nova grupa izvještaja glavne knjige: Pozicije.
 • Uvedena je podrška za sniženu stopu PDV-a od 5%.

v1.8.8. rel.05.10.2012.

 • U knjigama ulaznih (U-RA) i izlaznih (I-RA) računa, redni brojevi se od sada vode po godini knjiženja. To znači da se u isto vrijeme, u istoj knjizi, može nalaziti više računa sa istim rednim brojevima ako pripadaju različitim godinama knjiženja. Postupak renumeracije računa je moguće ograničiti na samo određenu godinu knjiženja.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Rekapitulacija GK - SK/Salda konta kupaca i dobavljača.
 • Dodan je novi ispis u salda kontima dobavljača: Ostali ispisi/Salda konta dobavljača.
 • Dodan je novi ispis u salda kontima kupaca: Ostali ispisi/Salda konta kupaca.
 • Dodan je novi ispis u blagajni: Blagajna/Blagajnički izvještaj za dan.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartice materijala/Salda kartica - po grupama.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartice materijala/Salda kartica (količina <> 0) - po grupama.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Ostali ispisi/Promet materijala za period - po grupama.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura, u zaglavlju, prikazuj informaciju o skladištu.
 • U podacima firme (izbornik FIN.net/Podaci tekuće firme..., list Tekstovi), dodana je mogućnost definiranja novog teksta: Dodatni proizvoljni tekst koji se prikazuje u fakturama, uz popratni tekst fakture (iznad mjesta za potpis).

v1.8.7. rel.15.05.2012.

 • U podacima artikla/usluge i grupe artikala/usluga, dodano je novo polje, Konto. Prilikom obrade faktura (veleprodajnih računa i predujmova), veleprodajna vrijednost artikla/usluge (cijena x količina) se knjiži u glavnu knjigu na konto definiran u podacima artikla/usluge. Ako isti nije definiran, knjiženje se vrši na konto definiran u podacima grupe kojoj artikal/usluga pripada. Tek ako ni tada nije pronađen, konto knjiženja se uzima iz tablice konta za automatsko kontiranje, i to konto 'Iznos računa po skladištima' za artikle ili konto 'Vrijednost fakturiranih usluga' za usluge. Ako je definirana grupa konta (konto od 3 znamenke), tada se konto proširuje sa šifrom skladišta.

v1.8.6. rel.07.05.2012.

 • Dodan je novi modul: Ostale knjige/Knjiga utržaka, za vođenje evidencije o utršcima u maloprodaji, po prodavaonicama. Ovaj modul je samostalan te njegova obrada ne utjeće na ostale evidencije.
 • Izmijenjen je izgled ispisa maloprodajne kalkulacije, prijemnog lista i otpremnice (modul Robno/Maloprodajne kalkulacije).
 • Izmijenjen je izgled ispisa veleprodajne kalkulacije, skladišne primke i povratnice (modul Robno/Veleprodajne kalkulacije).
 • Dodan je novi konto za automatsko kontiranje: Prijelazni konto. Koristi se prilikom uvoza knjiženja iz programa ROB.net.
 • Preuzimanje podataka iz programa ROB.net je prilagođeno promjenama u podacima za preuzimanje, izvezenim iz verzije programa ROB.net, broj 1.0.20. ili veće.

v1.8.5. rel.11.04.2012.

 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja glavne knjige: Arhiva knjiženja/Od broja do broja temeljnice, dodan je novi parametar: Ispis više temeljnica po jednom listu.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja glavne knjige: Arhiva knjiženja/Ispis glavne knjige, dodan je novi parametar: Ispis više konta po jednom listu.
 • Dodana je podrška za novu verziju tromjesečnog statističkog izvještaja TSI-POD, verzija 3.0.3.

v1.8.4. rel.28.03.2012.

 • Ispisi knjiga U-RA i I-RA su prilagođeni aktualnim izmjenama u poreznim evidencijama (od 01.03.2012.). Broj stupaca je ostao isti, evidentirani izdani i primljeni računi po stopama 22% i 23% se iskazuju u jednom stupcu dok se evidentirani računi po stopi od 25% iskazuju u zasebnom stupcu. I dalje postoje stari ispisi ovih knjiga, a isti se koriste za periode zaključno sa 29.02.2012.
 • Dodani su novi obrasci PDV i PDV-K koji su u uporabi od 01.03.2012., a koji su prilagođeni za novu osnovnu stopu PDV-a od 25%. Program ovisno o obračunskom razdoblju (prije ili nakon 01.03.2012. za PDV obrazac, odnosno prije ili nakon 01.01.2012. za PDV-K obrazac) kreira stari ili novi PDV (PDV-K) obrazac.
 • Izvoz PDV obrasca u XML datoteku za uvoz u aplikaciju e-Porezna Porezne uprave je prilagođen novom formatu (v5.0). Program ovisno o obračunskom razdoblju (prije ili nakon 01.03.2012.) izvozi u stari ili novi format XML datoteke.
 • U postavkama programa (Knjiga primitaka i izdataka) dodana je nova postavka: Pregled knjige primitaka i izdataka - bez temeljnica. Uključenjem ove postavke, knjiga primitaka i izdataka će se prikazivati kao tablica stavki, bez temeljnica. U ovom načinu rada, svaka nova stavka dobiva novi broj temeljnice, a renumeracija knjige dodijeljuje svakoj stavci svoj broj temeljnice.
 • Promijenjen je izgled izvještaja: Osnovna sredstva/Amortizacija/Pregled amortizacije.

v1.8.3. rel.07.03.2012.

 • Predlošci kontiranja ulaznih (U-RA) i izlaznih (I-RA) računa su prilagođeni za novu osnovnu stopu PDV-a od 25%. Konta u postojećim predlošcima, je potrebno manualno promijeniti na nova konta za novu osnovnu stopu PDV-a.

v1.8.2. rel.28.02.2012.

 • Uvedena je podrška za osnovnu stopu PDV-a od 25%.
 • U postavkama programa (Knjiga primitaka i izdataka) dodana je nova postavka: U ispisima KPI, na mjesto opisa isprave, ispisuj vrstu promjene.
 • Prilikom rada u glavnoj knjizi, dodana je mogućnost kloniranja temeljnice, preko izbornika Temeljnica/Kloniranje temeljnice/Kopiraj temeljnicu i Temeljnica/Kloniranje temeljnice/Kreiraj novu temeljnicu iz kopije.... Kloniranjem temeljnice se kreira nova temeljnica sa identičnim stavkama. Novi broj i datum dokumenta, te opis knjiženja, je moguće dodijeliti stavkama nove temeljnice.
 • U podacima firme (izbornik FIN.net/Podaci tekuće firme...) dodan je novi list "Zastupnik". U ovom listu se definiraju podaci o poreznom zastupniku (ime i prezime, OIB, osoba za kontakt, telefon, fax i e-email adresa za kontakt). Ovi podaci se koriste u PDV obrascu, izvozu za aplikaciju e-Porezna i u obrascima statističkih izvještaja (TSI-POD, ...).

v1.8.1. rel.01.02.2012.

 • U izvještajima amortizacije za period, od sada se prikazuju i ona osnovna sredstva koja na kraju perioda više nemaju vrijednost ali su u tom razdoblju imali ispravak vrijednosti (prodana ili otpisana sredstva).
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura prikazuj mjesto za potpis i pečat izdavatelja. Uključenjem ove postavke, u ispisima veleprodajnih računa i predujmova, umjesto teksta "Ovaj dokument je izrađen i otisnut na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i pečata", prikazuje se mjesto za potpis i pečat izdavatelja dokumenta.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je nova postavka: U ispisima faktura prikazuj mjesto za potpis primatelja.
 • Dodan je novi ispis za maloprodajne kalkulacije: Ostali ispisi/Kumulativ po poreznim grupama.
 • Dodan je novi ispis za knjige ulaznih računa (U-RA): Za dobavljača za period.
 • Dodan je novi ispis za knjige izlaznih računa (I-RA): Za kupca za period.
 • Omogućeno je brisanje nekih modula koji se (više) ne koriste ili su greškom ubačeni u firmu. Izbornik: FIN.net/Administratorski alati/Brisanje modula iz tekuće firme.

v1.8.0. rel.03.10.2011.

 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je mogućnost uključenja postavke koja dozvoljava unos više različitih kupaca/dobavljača sa istim OIB-om.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta kupaca: Kartice kupaca - Salda kartica i Kartice kupaca - Početna salda, dodan je novi parametar ispisa: Redoslijed po nazivu kupaca.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta dobavljača: Kartice dobavljača - Salda kartica i Kartice dobavljača - Početna salda, dodan je novi parametar ispisa: Redoslijed po nazivu dobavljača.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kartice konta (ispisi)/Promet po kontu.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kartice konta (ispisi)/Promet po grupi konta.
 • U odabirima parametara ispisa bilance po organizacijskim jedinicama i mjestima troška (modul Glavna knjiga), dodana je mogućnost sumiranja bilance za sva odabrana mjesta troška i (ili) sve odabrane vrste dokumenata.
 • U podacima firme dodana su dva nova podatka: Šifra županije i Šifra grada/općine. Koriste se za popunjavanje odgovarajućih polja u statističkim izvještajima.
 • U modulu Statistika, dodana je mogućnost kreiranja tromjesečnih statističkih izvještaja poduzetnika TSI-POD. Obrazac TSI-POD je moguće ispisati na pisaču ili izvesti u elektronsku verziju ovog obrasca (u Microsoft Excel-u) koju je moguće predati na magnetnom mediju uz ispis Referentne stranice.

v1.7.6. rel.18.07.2011.

 • U prozoru za pregled, unos i ispravak stavki glavne knjige, dodan je novi stupac u tablici temeljnica: Oznaka dokumenta. Ovaj stupac je koristan kada se brojevi temeljnica vode po vrstama dokumenta jer se preko ovog novog stupca mogu u pregledu filtrirati temeljnice po oznaci dokumenta u broju temeljnice.
 • Izvoz PDV obrasca u XML datoteku za uvoz u aplikaciju e-Porezna Porezne uprave je prilagođen trenutno važećem formatu (v4.0).
 • Izvoz PDV-K obrasca u XML datoteku za uvoz u aplikaciju e-Porezna Porezne uprave je prilagođen trenutno važećem formatu (v3.0).
 • Prilikom obrade maloprodajnih kalkulacija, uz odabir raspona brojeva kalkulacija za obradu, od sada je moguće odabrati i prodavaonicu za koju će se obrada izvršiti.

v1.7.5. rel.23.05.2011.

 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta kupaca: Kartice kupaca - Otvorene stavke, dodan je novi parametar: Jedan kupac - jedan list. Isključenjem ovog parametra, podaci će se za kupce prikazivati jedan ispod drugog a ne na zasebnim stranicama.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta dobavljača: Kartice dobavljača - Otvorene stavke, dodan je novi parametar: Jedan dobavljač - jedan list. Isključenjem ovog parametra, podaci će se za dobavljače prikazivati jedan ispod drugog a ne na zasebnim stranicama.
 • U podacima ulaznog (knjiga U-RA) i izlaznog (knjiga I-RA) računa dodano je novo polje: Broj temeljnice. Ovo polje se puni automatski obradom, a naknadna izmjena je moguća preko skočnog izbornika (klik desnom tipkom miša na tablicu) u prozoru za pregled ulaznih i izlaznih računa.

v1.7.4. rel.05.04.2011.

 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Kartice konta (ispisi)/Kartica grupe konta - sintetika 4.
 • Dodan je novi ispis za osnovna sredstva: Amortizacija/Pregled amortizacije po kontu nabave.
 • Dodan je novi ispis za osnovna sredstva: Amortizacija/Pregled amortizacije - bilanca.
 • Dodan je novi konto za automatsko kontiranje: Maloprodajne kalkulacije - otpremnice - prijelazni konto dobavljača. Ako je isti definiran, obradom maloprodajnih kalkulacija - otpremnica, fakturna vrijednost se neće knjižiti na konto dobavljača, već na ovdje definirani konto.
 • U podacima firme dodana je nova postavka: Prilikom obrade kontiranih računa (U-RA i I-RA) u GK, sumiraj iznose po kontu. Ova postavka (na razini firme) mijenja dosadašnju postavku na razini programa. Ova postavka je standardno isključena.

v1.7.3. rel.01.03.2011.

 • Izmijenjeni su izvještaji u modulu salda konta dobavljača: Kalendar dospjelih potraživanja, Dospjela potraživanja po računima i Dospjela potraživanja za konto, na način da su dodani i podaci o nezatvorenim uplatama prema dobavljaču (pretplati).
 • Izmijenjeni su izvještaji u modulu salda konta kupaca: Dospjela dugovanja po računima i Dospjela dugovanja za konto, na način da su dodani i podaci o nezatvorenim uplatama od strane kupca (pretplati).
 • U modulu osnovnih sredstava dodana je mogućnost unosa i ispisa liste za rashod sitnog inventara (Sitni inventar/Liste za rashod).
 • U modulu ulaznih (izlaznih) računa dodana je mogućnost ispisa praznih obrazaca za prijavu poreza na dodanu vrijednost: Prijava PDV-a/Prazni PDV obrasci/....
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja prijave poreza na dodanu vrijednost: Prijava PDV-a/Obrazac PDV i Prijava PDV-a/Obrazac PDV-K, dodan je novi parametar: Ispis će se vršiti na prazni obrazac za prijavu poreza na dodanu vrijednost.

v1.7.2. rel.03.01.2011.

 • U prozoru za unos nove primke materijala (modul Materijalno knjigovodstvo) dodane su informacije o trenutnoj prosječnoj cijeni i količini odabranog materijala na skladištu.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta kupaca: Kartice kupaca - Sav sadržaj po datumu dokumenta, Kartice kupaca - Sav sadržaj po datumu naloga i Kartice kupaca - Početno stanje, dodan je novi parametar: Jedan kupac - jedan list. Isključenjem ovog parametra, podaci će se za kupce prikazivati jedan ispod drugog a ne na zasebnim stranicama.
 • U prozoru za definiranje parametara izvještaja salda konta dobavljača: Kartice dobavljača - Sav sadržaj po datumu dokumenta, Kartice dobavljača - Sav sadržaj po datumu naloga i Kartice dobavljača - Početno stanje, dodan je novi parametar: Jedan dobavljač - jedan list. Isključenjem ovog parametra, podaci će se za dobavljače prikazivati jedan ispod drugog a ne na zasebnim stranicama.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost definiranja mjesta izdavanja fakture. Ova vrijednost, ili sjedište firme ako mjesto izdavanja nije definirano, se koristi u ispisima faktura kao mjesto izdavanja računa, otpremnice, ponude ili predujma.
 • Dodan je novi kontni (računski) plan kojeg možete odabrati prilikom kreiranja nove firme: Računski plan za proračunske korisnike - verzija 2010.
 • Dodan je novi kontni (računski) plan kojeg možete odabrati prilikom kreiranja nove firme: Računski plan za neprofitne organizacije - verzija 2010.
 • U kontnom planu je dodano novo polje: Konto kupaca. Preko ovog polja se od sada određuje da li je neki konto, konto kupaca ili ne.
 • U kontnom planu je dodano novo polje: Konto dobavljača. Preko ovog polja se od sada određuje da li je neki konto, konto dobavljača ili ne.
 • U kontnom planu je dodano novo polje: Godišnji plan. Koristi se kod proračunskih korisnika. Unos iznosa u ovo polje omogućuje kontrolu ispunjenja godišnjeg plana korištenja planiranih (odobrenih) sredstava.
 • U podacima firme dodana su dva nova podatka: Osnovni konto kupaca (početna vrijednost 1200) i Osnovni konto dobavljača (početna vrijednost 2200). Ova konta se automatski dodijeljuju novim kupcima i dobavljačima kao početne vrijednosti koje naknadno možete promijeniti.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi (samo za proračunske korisnike): Bilanca plana.
 • U prozoru za unos nove stavke glavne knjige (temeljnice), dodana je informacija o broju i statusu posljednje temeljnice.

v1.7.1. rel.10.11.2010.

 • U postavkama programa (Materijalno knjigovodstvo) dodana je nova postavka: Unos cijene materijala sa točnošću od dvije decimale (umjesto 6).
 • U prozoru za unos nove primke materijala (modul Materijalno knjigovodstvo) dodana je nova postavka: Pomoć pri unosu cijene materijala, sa više mogućnosti odabira.
 • U prozoru za unos nove izdatnice materijala (modul Materijalno knjigovodstvo) dodana je nova postavka: Izlaz materijala po cijeni po kojoj je ušao na skladište (metoda FIFO). Uključenjem ove postavke, a kod unosa nove stavke izdatnice materijala, dobiva se mogućnost odabira raspoloživih količina materijala po cijenama po kojima su ušli na skladište, a program automatski predlaže cijenu prvog ulaza na skladište.
 • Promijenjen je izgled ispisa primki i izdatnica u materijalnom knjigovodstvu.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Dnevnik knjiženja/Dnevne izdatnice (količinski).
 • Dodan je novi ispis u salda kontima kupaca: Kartice/Salda kartica po grupama kupaca.
 • Dodan je novi ispis u glavnoj knjizi: Organizacijske jedinice i mjesta troška/Bilanca sa mogućnošću detaljnog odabira parametara izvještaja.

v1.7.0. rel.13.09.2010.

 • Dodana je nova matična tablica: Organizacijske jedinice.
 • Dodana su dva nova polja glavne knjige: Organizacijska jedinica i Mjesto troška. Oba polja su u početku sakrivena i potrebno je (ako to želite) uključiti njihov prikaz preko izbornika Elementi u prozoru za unos stavke glavne knjige.
 • Dodana je nova grupa izvještaja glavne knjige: Organizacijske jedinice i mjesta troška.
 • U modulu glavne knjige dodan je čarobnjak za izračun dobiti iz poslovanja: Kontrolni postupci/Izračun dobiti iz poslovanja....

v1.6.5. rel.14.06.2010.

 • U prozoru za pregled kartica kupaca (Saldakonti kupaca/Kartice kupaca (pregled)) dodan je filter koji omogućava filtriranje svih neplaćenih ili svih dospjelih a neplaćenih računa.
 • U prozoru za pregled kartica dobavljača (Saldakonti dobavljača/Kartice dobavljača (pregled)) dodan je filter koji omogućava filtriranje svih neplaćenih ili svih dospjelih a neplaćenih računa.
 • Kod unosa ulaznih (izlaznih) računa u knjigu U-RA (I-RA), za firmu za koju je definirano da nije u sustavu PDV-a, cijeli iznos računa se automatski prebacuje u polje 'ne podliježe oporezivanju'.
 • Prilikom unosa zaglavlja nove fakture, za firmu za koju je definirano da nije u sustavu PDV-a, program automatski isključuje obračun PDV-a (polje 'Sa PDV-om') na iznos računa.
 • Prilikom obrade faktura i njihovog rasknjižavanja u knjigu I-RA, za firmu za koju je definirano da nije u sustavu PDV-a, cijeli iznos računa se knjiži u polje 'ne podliježe oporezivanju' izlaznog računa.
 • Prilikom obrade kalkulacija i njihovog rasknjižavanja u knjigu U-RA, za firmu za koju je definirano da nije u sustavu PDV-a, cijeli iznos računa se knjiži u polje 'ne podliježe oporezivanju' ulaznog računa.

v1.6.4. rel.27.04.2010.

 • U podacima firme dodana su dva nova podatka: Naziv (ime i prezime) i OIB poreznog zastupnika. Ovi podaci se (ako su uneseni) koriste u PDV obrascu.
 • Dodana je nova kontrola prilikom unosa ulaznih računa: Provjerava se da li je već unesen isti broj računa u istoj godini knjiženja za istog dobavljača.
 • Dodana je nova kontrola prilikom unosa izlaznih računa: Provjerava se da li je već unesen isti broj računa u istoj godini knjiženja.
 • U pregledu artikala, usluga i materijala (F6) omogućeno je traženje i po opisu artikla.
 • U prozoru za pregled HUB obrazaca, dodana je nova tipka 'Zbr.Nal...' za kreiranje datoteke zbrojnog naloga za prijenos (ZAP datoteke) za sve naloge za plaćanje označene za ispis.
 • Kontrola datuma (Postavke/Kontrola datuma...) od sada kontrolira unesene datume u odnosu na trenutno definirani radni datum a ne u odnosu na tekući datum kao do sada.
 • U postavkama kontrole datuma (Postavke/Kontrola datuma...) dodana je nova postavka: Datum prihvati samo ako nije nedjelja ili državni (ili vjerski) praznik.

v1.6.3. rel.17.03.2010.

 • U kontu za automatsko kontiranje Vrijednost fakturiranih usluga, dodana je mogućnost uključenja dodavanja šifre prodavaonice (skladišta u ROB.net-u) na konto knjiženja.
 • Dodan je novi ispis za knjigu U-RA: Neplaćeni R-2 računi za dobavljača.

v1.6.2. rel.04.03.2010.

 • Dodan je novi datum početka primjene dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa u obračunu kamata, 01.04.1994. Odabir datuma se vrši u postavkama obračuna kamata.
 • U više konta za automatsko kontiranje koji su povezani sa uvozom knjiženja iz programa ROB.net, dodana je mogućnost uključenja dodavanja šifre prodavaonice (skladišta u ROB.net-u) na konto knjiženja.
 • U tablici kupaca za automatski unos koja se koristi prilikom uvoza zaključaka maloprodajne kase iz programa ROB.net, dodana je mogućnost uključenja dodavanja šifre prodavaonice (skladišta u ROB.net-u) na konto knjiženja.
 • Prije slanja PDV obrasca na ispis od sada je moguće definirati i kontakt informacije koje će u tom slučaju program ispisati u predviđeno polje na PDV obrascu.
 • U postavkama programa (U-RA/I-RA) dodana je mogućnost isključenja sumiranja svih osnovica prilikom manualnog kontiranja ulaznog ili izlaznog računa. U slučaju isključenja, program će sve unesene osnovice računa predložiti odvojeno za kontiranje.

v1.6.1. rel.23.02.2010.

 • U ispisima faktura izrađenih do 31.12.2009., u podacima kupca se prikazuje stari porezni broj (MB ili JMBG) a ne OIB.

v1.6.0. rel.16.02.2010.

 • U knjizi I-RA je dodana nova kategorija: Iznos oslobođen poreza u vezi s međunarodnim prijevozom.
 • Izmijenjen je obrazac I-RA na način da je dodano novo polje: Iznos oslobođen poreza u vezi s međunarodnim prijevozom.
 • Dodani su novi obrasci PDV i PDV-K koji su u uporabi od 01.01.2010., a u kojima je među ostalim ukinuta kategorija vlastite potrošnje.

v1.5.6. rel.05.02.2010.

 • U podacima firme je dodan parametar za uključenje/isključenje firme ili obrta iz sustava PDV-a. Za sada to utječe samo na ispis teksta R-1 odnosno R-2 na veleprodajnim računima. Puna implementacija slijedi u narednim verzijama.

v1.5.5. rel.25.01.2010.

 • U obrascima PDV i PDV-K za 2009. godinu se umjesto matičnog ili poreznog broja od sada ispisuje identifikacijski broj firme ili obrta (OIB).
 • U modulu glavne knjige dodan je novi čarobnjak za uspoređivanje knjige popisa u programu ROB.net sa podacima u glavnoj knjizi (izbornik Kontrolni postupci/Testiranje knjige popisa u programu ROB.net...).

v1.5.4. rel.08.01.2010.

 • Prilikom preuzimanja podataka iz programa ROB.net: Za već uparene kupce i dobavljače se provjerava da li imaju unesen OIB, i ako nemaju, OIB se preuzima iz podataka preuzetih iz programa ROB.net.

v1.5.3. rel.01.01.2010.

 • Prelazak na OIB.

v1.5.2. rel.28.12.2009.

 • Priprema za prijelaz na OIB: U podacima firme, kupaca i dobavljača, dodano je novo polje za unos OIB-a.

v1.5.1. rel.10.12.2009.

 • Preuzimanje podataka iz programa ROB.net je prilagođeno promjenama u podacima za preuzimanje izvezenim iz verzije 0.9.14. programa ROB.net.

v1.5.0. rel.23.11.2009.

Značajne izmjene

 • Dodan je novi modul za preuzimanje podataka iz programa ROB.net za knjigovodstvo maloprodaje, unutar modula fin alati.

Izmjene

 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost isključenja iz ispisa stope PDV-a i iznosa sa PDV-om za stavke veleprodajnih računa, ponuda i predujmova.
 • U postavkama programa (Fakture) dodana je mogućnost uključenja svih unesenih žiro računa firme u ispis veleprodajnih računa, ponuda i predujmova.
 • U modulu Blagajna je dodana mogućnost brisanja razdoblja blagajne (izbornik Blagajna) ako u istom nema uplata/isplata.

v1.4.2. rel.20.10.2009.

 • U ispisima knjige I-RA za obrtnike dodan je prikaz datuma plaćanja.
 • Izvještaji evidencija plaćanja u knjigama U-RA i I-RA su od sada prikazani po datumu plaćanja a ne po datumu računa.
 • Okvir 'Pronađi i zamijeni...' od sada podržava i zamjenu nedefiniranih polja u stupcima.
 • Dodan je novi ispis za glavnu knjigu: Dnevnik knjiženja - Po broju temeljnice (široki format).

v1.4.1. rel.19.08.2009.

 • U prozoru za pregled i definiranje konta za automatsko kontiranje (Matični podaci/Parametri firme/...), dodana je mogućnost filtriranja istih po grupi korištenja (mjestu uporabe).
 • Izmijenjene su knjige U-RA i I-RA (izvještaji) tako da odgovaraju novim knjigama prilagođenim za osnovnu stopu PDV-a od 23%.
 • Dodani su novi obrasci PDV i PDV-K koji su u uporabi od 01.08.2009., a koji su prilagođeni za novu osnovnu stopu PDV-a od 23%.

v1.4.0. rel.31.07.2009.

 • Uvedena je podrška za osnovnu stopu PDV-a od 23%.

v1.3.13. rel.17.06.2009.

 • U prozorima za pregled firmi i odabir tekuće firme, od sada su firme poredane po abecedi.
 • U prozoru za odabir tekuće firme je (ponovno) dodana kontrola za pretraživanje firmi po nazivu firme ili opisu poslovne godine.
 • U prozoru za pregled HUB obrazaca je dodan skočni izbornik (klik desnom tipkom miša na površinu tablice) koji olakšava odabir HUB obrazaca za ispis.

v1.3.12. rel.01.06.2009.

 • Dodan je novi ispis u salda kontima kupaca i dobavljača: Pregled zatvaranja uplata.
 • Dodana je mogućnost da se obradom faktura (računa i otpremnica) automatski kreira storno maloprodajna kalkulacija (Matični/Parametri firme/Parametri vođenja evidencija...).
 • Uvedeno je bljeskanje naziva firme prilikom rada u arhivskoj godini radi dodatnog isticanja da radite u zatvorenoj poslovnoj godini.

v1.3.11. rel.02.04.2009.

 • Omogućen je ispis izvještaja u boji pri čemu se negativne vrijednosti ispisuju u crvenoj boji.
 • U karticama materijala, povećana je veličina polja Opis (opis knjiženja) sa dosadašnjih 25 na 80 karaktera.

v1.3.10. rel.24.03.2009.

 • Novi oblik izvještaja Opomena zbog neplaćenih računa u salda kontima kupaca.
 • Omogućena je jednostavna izmjena teksta napomene ili opisa knjiženja u zapisu, bez obzira da li je isti obrađen (zaključan) ili ne, preko izbornika do kojeg dolazite klikom na desnu tipku miša dok se nalazite na željenom zapisu u tablici.
 • U matičnim podacima kupaca dodano je novo tekstualno polje Upozorenje (grupa: Status). Prilikom izrade nove ponude, računa, otpremnice ili uplate čekom u blagajnu, ako je za odabranog kupca ovo polje definirano, program će vas ovim tekstom upozoriti.
 • Dodan je novi ispis za matične podatke kupaca: Kupci sa upozorenjem.
 • Poboljšano je pretraživanje podataka u prozorima programa na način da se unosom pojma u kontrolu (Ctrl+T) prvo pretražuju stupci po kojima je tablica sortirana a potom i svi ostali vidljivi stupci.
 • Dodan je novi kontni (računski) plan kojeg možete odabrati prilikom kreiranja nove firme: RIF-ov računski plan za neprofitne organizacije - verzija 2008.
 • Dodan je novi kontni (računski) plan kojeg možete odabrati prilikom kreiranja nove firme: RRiF-ov računski plan za poduzetnike - verzija 2008 (u dvije verzije: za proizvodno uslužne djelatnosti i za djelatnost trgovine - razlika u klasi 5).
 • Dodan je novi ispis za osnovna sredstva: Salda kartica osnovnih sredstava - Po kontu nabave.
 • Omogućena je izrada inventurne liste osnovnih sredstava zaključno sa datumom.

v1.3.9. rel.29.01.2009.

 • U izborniku za odabir radne mape programa (FIN.net/Radne mape), dodana je mogućnost brisanja iz liste svih radnih mapa koje se ne koriste (svih osim tekuće radne mape).
 • Prilikom brze izrade zaštitne kopije svih baza podataka (preko tipke s ikonom diskete), ako program naiđe na zaostale otvorene konekcije, od sada će iste program pokušati i zatvoriti.
 • U izvještajima salda osnovnih sredstava (Kartice/Salda kartica po ...) od sada više nisu uključena osnovna sredstva koja imaju količinu, nabavnu vrijednost i ispravak vrijednosti, jednake nuli.
 • Inventurna lista osnovnih sredstava više ne uključuje osnovna sredstva koja imaju količinu i nabavnu vrijednost jednaku nuli.
 • Dodan je novi ispis za osnovna sredstva: Lista nabave za period.

v1.3.8. rel.31.12.2008.

 • Promijenjen je izgled inventurne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara.
 • U postavkama programa (modul Osnovna sredstva i sitni inventar) dodana je nova postavka koja određuje da li će se inventurne liste ispisivati s trenutnim knjigovodstvenim stanjem ili bez njega.
 • Dodan je novi ispis inventurne liste osnovnih sredstava - po lokaciji i po grupi konta.

v1.3.7. rel.01.12.2008.

 • Poboljšano je pronalaženje podataka pomoću Tražilice (traženje novčanih iznosa i datuma).
 • U izborniku Ugođaj, dijaloga za unos/izmjenu, dodana je nova mogućnost: Podebljani tekst, za podebljanje tekstova na dijalogu bez obzira na veličinu teksta.
 • Promijenjen je izgled prozora za unos i ispravak podataka partnera, kupaca i dobavljača.
 • Dodane su neke nove mogućnosti kod unosa podataka za HUB 1-1 obrazac (virman).

v1.3.6. rel.11.11.2008.

 • Poboljšano je pretraživanje podataka u prozorima programa na način da se unosom pojma u kontrolu (Ctrl+T) pretraživanje automatski vrši po svim vidljivim stupcima glavne tablice.
 • Povećan je broj mogućih prava korištenja koji se mogu dodijeliti korisnicima programa (Fin.net/Pregled korisnika programa).
 • Od ove verzije FIN.net podržava rad i u 64-bitnim Windows operativnim sustavima: Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista x64 Editions i Windows Server x64 Editions.

v1.3.5. rel.13.10.2008.

 • Oznaka matičnog broja firme/građana se sada svugdje prikazuje kao Porezni broj.

v1.3.4. rel.03.10.2008.

 • Omogućena je promjena cijene artikla na skladištu iz dijaloga za pregled artikla u matičnim podacima ako je količina tog artikla na skladištu jednaka nuli.
 • Dodana su dva nova ispisa za veleprodajno skladište: Kartice/Salda kartica (količina <> 0) - po šifri i Kartice/Salda kartica (količina <> 0) - po grupi.
 • Kod izvoza podataka izvještaja u Microsoft Excel tablicu od sada su podržane i Excel 2007 (.xlsx) i XML (.xml) datoteke.
 • U pregledu faktura i veleprodajnih kalkulacija od sada se vide samo fakture/kalkulacije za radno skladište.
 • U pregledu maloprodajnih kalkulacija od sada se vide samo kalkulacije za radno skladište i lokalnu prodavaonicu.
 • U pregledu knjige popisa od sada se vide samo stavke za lokalnu prodavaonicu.
 • U pregledu veleprodajnih kalkulacija dodana je nova tipka Storno... za automatsko storniranje kalkulacije.

v1.3.3. rel.01.10.2008.

 • U modulu Materijalno knjigovodstvo dodana je mogućnost ažuriranja kartica materijala.
 • Kod odabira parametara izvještaja, uz odredišta ispisa ekran i pisač, dodano je novo odredište: Microsoft Excel tablica (XLS) za izvoz samo podataka izvještaja bez ostalih dijelova koji sačinjavaju jedan izvještaj. Ovo odredište je omogućeno samo za neke izvještaje.
 • Prilikom kreiranja nove firme, od sada je moguć uvoz matičnih podataka iz neke druge, već postojeće firme.
 • U pregledu maloprodajnih kalkulacija dodana je nova tipka Storno... za automatsko storniranje ili prebacivanje kalkulacije za drugu prodavaonicu.

v1.3.2. rel.15.09.2008.

 • Ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartica mjesta troška/Nepotrošeni materijal je izmijenjen tako da prikazuje samo materijale čija je količina i na mjestu troška i na skladištu veća od nule.
 • Uvedena je mogućnost uvoza arhivskih podataka iz vanjskog programa Blagajna u istoimeni modul u FIN.net-u (potreban je dodatni alat bla2dbf).
 • Dodan je novi ispis za maloprodajne kalkulacije: Ostali ispisi/Isporuka artikala po grupama.
 • Dodana je nova postavka za modul Blagajna (postavke programa) koja omogućava da se na uplatnicama i isplatnicama uz opis knjiženja ispisuje i opis konta.
 • U modulu Glavna knjiga, za sve ispise u grupi Kartice konta, dodan je novi parametar koji omogućava odabir želite li izvještaj po datumu dokumenta (standardno) ili po datumu temeljnice (novo).

v1.3.1. rel.01.09.2008.

 • Dodan je novi ispis za glavnu knjigu: Bruto bilanca po datumu temeljnice (široki format).
 • Dodan je novi ispis za glavnu knjigu: Bruto bilanca po datumu dokumenta (široki format).
 • Dodani su novi tipovi dokumenata za veleprodajno skladište - međuskladišne otpremnice i primke.
 • Dodan je čarobnjak za uvoz obračuna plaća iz vanjskog programa Obračun Plaća u glavnu knjigu.

v1.3.0. rel.01.08.2008.

Značajne izmjene

 • Dodana je mogućnost vođenja blagajne (modul blagajna). Potrebno je da sami nadogradite firmu s modulom blagajna (izbornik Moduli/Nadogradnja tekuće firme...).

Izmjene

 • Poboljšano je traženje zapisa u glavnoj tablici prozora. Od sada prilikom unosa teksta u polje Traži (Ctrl+T), pretraga obuhvaća i zapise u kojima se bilo gdje u stupcu pojavljuje upisani tekst.
 • Prilagođen je izvještaj Bruto bilanca glavne knjige proračuna tako da je u njega uključena i Skupina (dvoznamenkasti konto).
 • Obračun kamata od sada podržava i način obračuna komfornom metodom (način obračuna prije 20.07.2004.). Provjerite postavke modula Alati/Obračun kamata.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartica mjesta troška/Sav sadržaj grupiran po materijalu.
 • Dodan je novi ispis za materijalno knjigovodstvo: Kartica mjesta troška/Nepotrošeni materijal.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Opće postavke) dodana je mogućnost uključivanja vizualnog pračenja trenutno aktivne kontrole za unos (standardno je uključena).
 • Dodan je novi ispis za matične podatke: Pregled artikala po šifri (samo artikli).
 • Dodan je novi ispis za matične podatke: Pregled usluga po šifri (samo usluge).
 • Dodan je novi ispis za matične podatke: Pregled materijala po šifri (samo materijali).
 • U prozorima za unos i izmjenu ulaznih i izlaznih računa, dodana je mogućnost odabira koja će se osnovica PDV-a (10% ili 22%) automatski izračunavati iz unesenog iznosa računa (Postavke/Automatski izračun koje osnovice).

v1.2.6. rel.01.07.2008.

 • U čarobnjak za zatvaranje radne godine je ubačen odabir načina zatvaranja saldakonta (prijenos otvorenih stavki ili prijenos salda kartica) koji se do sada vršio prilikom samog zatvaranja pojedine knjige saldakonta.

v1.2.5. rel.24.06.2008.

 • Poboljšana je kontrola prilikom uvoza veleprodajnih računa iz maloprodajne kase u knjigu I-RA tako da sada program upozorava ako su računi koje smo uvezli već prije bili uvezeni.
 • Dodana je evidencija radnih mapa na koje se program spaja te je sada olakšano prebacivanje između više njih (izbornik Fin.net/Radne mape).
 • Prilikom ispisa HUB obrazaca (virmana) ako je iznos virmana jednak nuli, program sada ostavlja prazno polje u koje naknadno ručno upisujete iznos.
 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je mogućnost da se prilikom odabira artikala, preko dijaloga za odabir, isti sortiraju samo po nazivu umjesto po grupi i nazivu.
 • U postavkama programa (Globalne postavke/Opće postavke) dodana je mogućnost uključivanja zvučnog signala (beep) u slučajevima kada dođe do greške ili upozorenja prilikom rada s programom.
 • U postavkama programa (U-RA/I-RA) dodana je mogućnost uključivanja ili isključivanja sumiranja po kontu prilikom obrade kontiranih ulaznih ili izlaznih računa i njihovog rasknjižavanja u glavnu knjigu.
 • U glavnoj knjizi prilikom unosa stavke sa protukontom, od sada se odmah nakon prihvaćanja unosa kreira protu-stavka a protukonta se brišu.
 • Od sada se prilikom manualnog kontiranja ulaznih i izlaznih računa, za svaku stavku kontiranja može definirati drugačiji opis knjiženja.
 • U stavkama faktura je dodano novo tekstualno polje (Elementi) za unos veće količine teksta (opširni opis stavke) koji će se ispisivati ispod stavke fakture.
 • Dodana je tipkovnička kratica (glavna knjiga): Ctrl+Insert - poziva unos nove stavke trenutno selektirane temeljnice s početnim podacima iz trenutno selektirane stavke te temeljnice.

v1.2.4. rel.21.05.2008.

 • Dodana je mogućnost renumeracije knjige primitaka i izdataka (brojeva temeljnica) po datumu primitka/izdatka. Pristup preko izbornika Temeljnica.
 • Dodana je mogućnost renumeracije knjige prometa (brojeva temeljnica) po datumu primitka. Pristup preko izbornika Temeljnica.
 • U knjige U-RA i I-RA (obrtnici) dodana su polja za definiranje vrste promjene (veza na tablicu Vrste Promjena) za prijenos u knjigu primitaka i izdataka.

v1.2.3. rel.05.05.2008.

 • Dodan je novi ispis za knjigu primitaka i izdataka: Rekapitulacija za period.
 • Dodana je nova matična tablica (baza podataka) Vrste Promjena koja se koristi u knjizi primitaka i izdataka.
 • U knjizi primitaka i izdataka je dodano novo polje Vrsta Promjene koje je veza na tablicu Vrste Promjena.
 • U knjizi primitaka i izdataka je dodano više novih ispisa po vrstama promjene.
 • U knjigu U-RA i I-RA (obrtnici) dodani su parametri koji omogućuju da se prilikom obrade u KPI, u stavku knjige primitaka i izdataka, za opis isprave prenosi napomena (prvih 20 znakova) a ne broj ulaznog ili izlaznog računa.
 • Prostor za napomenu u stavkama faktura je povećan sa 30 na 80 znakova.
 • Nakon unosa stavke knjige primitaka i izdataka, unos sljedeće stavke počinje od broja temeljnice a ne opisa isprave kao do sada.
 • U prozoru za unos i ispravak stavki knjige primitaka i izdataka, polja za unos partnera i vrste promjene su ubačena u elemente.

v1.2.2. rel.25.04.2008.

 • U kontima za automatsko kontiranje, omogućeno je uključivanje ili isključivanje dodavanja šifri na konta, odvojeno za svaki konto. Postavka u matičnim podacima, koja je radila isto to ali za sva konta, se više ne koristi.
 • Dodana su dva nova ispisa u modulu materijalno knjigovodstvo: Salda kartica - sort po nazivu i Salda kartica (količina <> 0) - sort po nazivu.
 • Dodana je mogućnost uvoza zapisnika o promjeni cijena iz maloprodajne kase (vanjski program) u glavnu knjigu.
 • Promijenjen je izgled prozora za unos i ispravak podataka materijala.

v1.2.1. rel.23.04.2008.

 • Promijenjen je izgled prozora za unos i ispravak podataka artikala.
 • U izborniku Fin.net > Prijenos podataka dodane su opcije za izvoz i preuzimanje firme sa FTP servera.
 • Dodana je mogućnost da se pritiskom na tipku Insert, prilikom odabira iz padajuće liste, otvara dijalog za unos novog zapisa. Npr. prilikom odabira artikla (stavka fakture ili kalkulacije) ili odabira konta (stavka glavne knjige).
 • Dodana je mogućnost odabira pomoću unosa početnih slova tekstova, u poljima za unos oblika kakva su polja za odabir predloška kontiranja u knjigama ulaznih i izlaznih računa.
 • Obradom faktura, u opisu knjiženja stavki saldakonta i glavne knjige nastalih obradom, predujmovi su označeni kao PR a računi kao RN (prije nije bilo razlike).
 • Kod unosa konta, u kontima za automatsko kontiranje, i unosa vrste dokumenta, u dokumentima za automatsko dokumentiranje, ako vrijednost nije definirana, dvoklik mišem sada otvara prozor za definiranje te vrijednosti a ne zatvara prozor kao prije.

v1.2.0. rel.11.04.2008.

Značajne izmjene

 • Dodana je mogućnost vođenja knjiga za obrtnike (R-2).
 • Uvedene su nove knjige: Knjiga Primitaka i Izdataka i Knjiga Prometa.
 • Dodana je mogućnost odabira tipa glavne knjige - standardne ili glavne knjige proračuna (u podacima firme).

Ostale izmjene

 • U fakturama je promijenjen način izračuna dodatnih rabata tako da se sada obračun vrši rabat na rabat.
 • U prozorima za unos/izmjenu dodana je još jedna (najveća) veličina teksta (izbornik ugođaj).
 • Prilikom otvaranja prozora za generiranje izvještaja i prozora za dnevnu obradu, strelica miša se automatski pozicionira na izvršnu tipku.
 • U postavkama programa (Matični podaci) dodana je mogućnost da se isključi automatsko dodavanje šifri na konta za automatsko kontiranje.
 • Dodana je nova tipkovnička kratica (na razini programa): Ctrl+K - poziva izvještaj kartice kupaca iz modula saldakonti kupaca.
 • Dodana je nova tipkovnička kratica (na razini programa): Ctrl+D - poziva izvještaj kartice dobavljača iz modula saldakonti dobavljača.
 • Dodana je nova tipkovnička kratica (na razini prozora) : Ctrl+I - poziva prozor za generiranje izvještaja za aktivni modul programa.
 • Dodana je nova tipkovnička kratica (na razini prozora) : Ctrl+O - poziva prozor za dnevnu obradu za aktivni modul programa.
© 2015 Disk d.o.o.